Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Doniesienia EFSA - chemia w żywności, badania toksykologiczne oraz nanotechnologia

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Nowe badania dotyczące toksyczności dwutlenku tytanu (E 171)

Komisja Europejska zwróciła się z prośbą do EFSA o merytoryczną ocenę czterech nowych badań naukowych dotyczących potencjalnej toksyczności dwutlenku tytanu (TiO2) stosowanego jako dodatek do żywności (E 171). Publikacje czterech zespołów, Bettini i wsp. (2017), Proquin i wsp. (2017), Guo i wsp. (2017) oraz Heringi i wsp. (2016), dotyczyły m.in. wpływu tej substancji na jelito, jej genotoksyczności oraz innych efektów biologicznych wywieranych przez nanocząsteczki TiO2. Panel ekspertów uznał, że wszystkie wzięte pod uwagę prace poruszyły istotne problemy, jednak żadna z nich nie rozstrzygnęła ich w sposób ostateczny, dlatego konieczne są dalsze badania. EFSA oceniła wyniki czterech analizowanych publikacji za niewystarczające do zmiany obecnego stanowiska Urzędu w sprawie bezpieczeństwa dwutlenku tytanu jako dodatku do żywności.

Źródło:

Wyniki konsultacji publicznych na temat ryzyka stosowania nanotechnologii w przemyśle spożywczym i paszowym

EFSA przeprowadziła publiczne konsultacje mające na celu uzyskanie opinii społeczności naukowej oraz wszystkich zainteresowanych instytucji bądź organizacji na temat potencjalnego ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt związanego z wykorzystaniem nanotechnologii w przemyśle spożywczym i w produkcji pasz. Opinii publicznej przedstawiony został szkic przewodnika obejmującego obecny stan wiedzy w tym zakresie, który przygotował specjalnie utworzony w tym celu zespół Komitetu Naukowego EFSA. Urząd otrzymał około 400 komentarzy od 30 zainteresowanych stron. Komitet Naukowy złożył podziękowania wszystkim, którzy odpowiedzieli na zapytanie EFSA – ich cenne i szczegółowe uwagi posłużą do przygotowania zaktualizowanej wersji dokumentu.

Źródło:

Chemia w żywności – konsultacje publiczne EFSA

W ramach prowadzonych prac nad analizą działania chemikaliów obecnych w żywności, EFSA ogłosiła publiczne konsultacje na temat szkicu przewodnika obejmującego metodologie służące ocenie ryzyka ekspozycji na wiele różnych substancji chemicznych jednocześnie. Ludzie, zwierzęta i środowisko naturalne mogą być wystawione na równoczesne działanie wielorakich związków pochodzących z przemysłu, żywności czy produktów codziennego użytku. Zrozumienie w jaki sposób ich mieszaniny oddziałują na organizmy żywe jest zagadnieniem wyjątkowo złożonym, a liczba potencjalnych kombinacji różnych substancji jest bardzo duża. Przygotowywany przez EFSA przewodnik ma stanowić praktyczną podstawę do oceny toksyczności występujących razem chemikaliów m.in. w pestycydach, zanieczyszczeniach przemysłowych oraz dodatkach do żywności.

Źródło:

Autor: Wojciech Grodzicki

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn