Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Bioodpady w biznesie spożywczym

Kategoria: Biznes

PL

W środę, 5 października, w Ambasadzie Holandii w Warszawie odbył się panel dyskusyjny na temat możliwości wykorzystania bioodpadów w biznesie spożywczym. Wydarzenie to było częścią 5. edycji Circular Week - serii inicjatyw skupionych na gospodarce cyrkularnej i zrównoważonym rozwoju, organizowanych przez instytut badawczy INNOWO i odbywających się w pierwszym tygodniu października. W ramach wydarzenia odbyły się prezentacje kilkunastu firm, zarówno polskich, jak i holenderskich, podkreślające praktyczne rozwiązania kwestii bioodpadów i tworzenia zrównoważonych łańcuchów wartości żywności.

"Orange is going green". To stwierdzenie, wypowiedziane przez Ambasadora Holandii, H. E. Daphne Bergsma, podkreślało, że Holandia (której narodowym kolorem jest pomarańczowy) zmierza w kierunku bardziej zielonego i przyjaznego środowisku modelu gospodarki. Do 2050 roku kraj ten ma osiągnąć gospodarkę w pełni cyrkularną. Ambasador położyła szczególny nacisk na kwestię marnotrawienia żywności - żartobliwie zauważając, że nikt nie będzie mógł opuścić imprezy, dopóki nie zje całego (dodam, że wegetariańskiego) jedzenia. Z bardziej poważnej strony, Pani Bergsma podkreśliła wagę problemu marnowania żywności w Europie - mówi się, że rocznie UE marnuje więcej żywności niż importuje. Ponadto podkreśliła, że w odpowiedzi na ten problem kluczowe będzie skupienie się na innowacjach.

Podczas swojej prezentacji wprowadzającej, Agnieszka Sznyk, prezes INNOWO, omówiła biogospodarkę cyrkularną i zrównoważone łańcuchy wartości żywności. Pani Sznyk podzieliła się kilkoma ważnymi statystykami dotyczącymi marnowania żywności, wskazując, że jedna trzecia światowej żywności jest marnowana, podczas gdy około 10% populacji kładzie się spać głodna każdej nocy. Ponadto podkreśliła kilka faktów dotyczących różnorodności biologicznej - 75% światowej żywności pochodzi z zaledwie 12 gatunków roślin i 5 gatunków zwierząt. 

Po wprowadzeniu nastąpiły prezentacje zarówno polskich, jak i holenderskich firm. Praktyczne rozwiązania kwestii bioodpadów obejmowały od ponownego wykorzystania fusów po kawie do hodowli boczniaków (GRO Together) do produkcji butów ze skóry z winogron  (Bohema Clothing). Podczas sesji pytań i odpowiedzi, publiczność wydawała się być szczególnie zaangażowana w zadawanie dodatkowych pytań dotyczących funkcjonowania  ReBread - firmy zajmującej się przetwarzaniem odpadów z chleba na destylat rzemieślniczy, a nawet chlebowy peeling do ciała.

Każdy przedstawiciel firmy, oprócz przedstawienia podstawowych informacji na temat odpadów żywnościowych w swoich obszarach zainteresowań, zapewnił publiczności wgląd w swoje wysoce innowacyjne rozwiązania omawianego problemu. Panel był również doskonałą okazją dla firm do wzajemnego poznania swojej pracy i rozważenia możliwości współpracy - prezentacja ENKEV na temat opakowań z włókna kokosowego zainteresowała właścicielkę Bohema Clothing, która szukała bardziej zrównoważonego rozwiązania dla pakowania swoich wegańskich butów. Otwarta dyskusja toczyła się wokół kwestii barier prawnych w ponownym wykorzystaniu żywności do tworzenia nowych produktów, wpływu aktualnej sytuacji politycznej na codzienną działalność firm uczestniczących w spotkaniu oraz tego, co widzą jako największe wyzwania dla swoich produktów na rynku. 

ENG

On Wednesday, the 5th of October, the Embassy of the Netherlands in Warsaw hosted a panel discussion centred around possible re-use of biowaste in the food business. The event was a part of the 5th edition of Circular Week - a series of initiatives focused on circular economy and sustainable development, organised by the research institute INNOWO and taking place over the course of the first week of October. It featured presentations from several companies, both Polish and Dutch, highlighting practical solutions to the issues of biowaste and creating sustainable food value chains.

“Orange is going green”. This opening statement made by the Dutch Ambassador, H. E. Mrs. Daphne Bergsma, signified the Netherlands (national colour being orange) moving towards a greener and more environmentally friendly model of economy. In fact, the country is set to achieve a fully circular economy by the year 2050. The Ambassador put a special emphasis on the issue of food waste - humorously remarking that no one will be able to leave the event until all the catered (might I add, vegetarian) food is eaten. On a more serious note, Mrs. Bergsma highlighted the gravity of the food waste problem in Europe - it is said that annually the EU wastes more food than it imports. Above that, she stressed that in response to the problem, focus on innovation will be key.

During her introductory presentation, Agnieszka Sznyk, the President of INNOWO, discussed circular bioeconomy and sustainable food value chains. Mrs. Sznyk shared a number of important statistics on food waste, pointing to how a third of the world's food is wasted while around 10% of the population goes to bed hungry each night. Above that, she highlighted some facts on biodiversity - 75% of the world's food comes from only 12 plant species and 5 animal species.

The introduction was followed by presentations from both Polish and Dutch companies. The practical solutions to the issue of biowaste ranged from reusing coffee grounds for growing oyster mushrooms (GRO Together) to making shoes out of grape skin “leather” (Bohema Clothing). During the Q&A session, the audience seemed especially engaged in asking follow-up questions about the inner workings of ReBread - a company focused on handling the issue of bread waste and reusing it for making craft distillate or even a bread body scrub.

Every company representative, apart from presenting background information on food waste in their respective interest areas, provided the audience with an insight into their highly innovative solutions to the problem at hand. The panel was also a great opportunity for the companies to explore each other’s work and consider possibilities of cooperation - ENKEV’s presentation on coconut-fibre packaging sparked the interest of the owner of Bohema Clothing looking for a more sustainable solution for packing their vegan shoes. The open discussion centred around the questions of legal barriers to reusing food to create new products, the way current political situation influences everyday business of the attending companies, and what they see and biggest challenges for their products in the market.

 


 

Pełna lista prezentujących się firm i organizacji przedstawiała się następująco / The full list of presenting companies and organisations was as following:

Project PROM - program badawczy mający na celu racjonalizację i redukcję odpadów spożywczych / research programme to rationalise and reduce food waste

GRO Together - ponowne wykorzystanie fusów z kawy do hodowli boczniaków, a następnie produkcja produktów wegetariańskich oraz produktów zawierających w składzie 50% mięsa i 50%  grzybów / reusing coffee grounds to grow oyster mushrooms, then producing vegetarian products and products containing half meat and half mushrooms 

Ecobean - ponowne wykorzystanie fusów po kawie do tworzenia nowych produktów - słomek, brykietów do kawy, kubków, biodegradowalnych doniczek do kwiatów / reusing coffee grounds to create new products - straws, coffee briquettes, cups, biodegradable flower pots

Kipster - zrównoważona, neutralna węglowo ferma kurcząt / sustainable, carbon-neutral chicken farm 

ReBread - ponowne wykorzystanie chleba do tworzenia napojów alkoholowych i innych produktów / reusing bread to create alcoholic beverages and other products 

ENKEV - produkty z włókien naturalnych / products from natural fibres

Bohema Clothing - produkcja wegańskiego obuwia / production of vegan footwear 

Wybierz obszar: Kongresy i Targi Plant-based

Autor: FoodFakty

Przeczytaj także

 • 18.10.2022

  Przyszłość należy do białka roślinnego

  Zapotrzebowanie na białka roślinne jest zaspokajane głównie przez białka sojowe. Jednak zapotrzebowanie na alternatywy niemodyfikowane genetycznie jest bardzo duże. Obecnie jest ono pokrywane głównie przez białka grochu, choć w przyszłości można by również skuteczniej wykorzystać ziemniaka. Optymalizacja przetwarzania pozwala na jeszcze efektywniejsze wykorzystanie surowców roślinnych. Wirówki przemysłowe, takie jak dekantery Flottweg, pomagają wykorzystać te cenne zasoby.

  Czytaj więcej
 • 11.05.2022

  Odpady z tworzyw sztucznych w Europie – raport NIK

  Ustalenia wspólnego raportu 12 europejskich Naczelnych Organów Kontroli pokazują, że gospodarka o obiegu zamkniętym jest na razie bardziej widoczna jako teoretyczny koncept niż praktyczne działania podejmowane w poszczególnych krajach objętych audytem.

  Czytaj więcej
 • 01.02.2022

  Odpady spożywcze zamienią się w związki cenniejsze niż biogaz

  Związki o większej wartości niż metan pozyskiwane z domowych resztek i odpadów z produkcji żywności? Naukowcy z Politechniki Gdańskiej i Chin pracują nad nową technologią przetwarzania odpadów spożywczych, dzięki której będzie można odzyskiwać kwasy karboksylowe potrzebne do wyprodukowania polimerów, farmaceutyków, rozpuszczalników czy dodatków do żywności.

  Czytaj więcej

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.