Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Rozporządzenie zmieniające w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności

Kategoria: Prawo Żywnościowe

6 czerwca 2018 r. wydano rozporządzenie Komisji (UE) 2018/832 z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości cyjanotraniliprolu, cymoksanilu, deltametryny, difenokonazolu, fenamidonu, flubendiamidu, fluopikolidu, folpetu, fosetylu, mandestrobiny, mepikwatu, metazachloru, propamokarbu, propargitu, pirymetanilu, sulfoksafloru i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni.

Przyczyny zmian

Zmiany zostały wprowadzone m.in. w związku z przyjęciem kodeksowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (CXL) fenamidonu przez Komisję Kodeksu Żywnościowego (KKŻ) w dniu 11 lipca 2015 r., w celu, aby wysoki poziom ochrony przyjęty we Wspólnocie nie został obniżony.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd") dokonał również oceny szeregu wniosków i sprawozdań z oceny dotyczących pozostałych substancji, analizując w szczególności ryzyko dla konsumentów oraz, w stosownych przypadkach, dla zwierząt, i wydał uzasadnione opinie dotyczące proponowanych NDP. Urząd przekazał te opinie wnioskodawcom, Komisji i państwom członkowskim oraz podał je do publicznej wiadomości.

  • W swojej uzasadnionej opinii Urząd stwierdził, że – w odniesieniu do stosowania deltametryny na jarmużu – na ocenę ryzyka ma wpływ nietypowy rodzaj niepewności. Biorąc jednak pod uwagę niewielki udział jarmużu w całkowitym narażeniu z dietą, należy ustalić NDP na poziomie 0,15 mg/kg.
  • Jeśli chodzi o trifloksystrobinę, wnioskodawca przedstawił brakujące informacje dotyczące metod analitycznych odnoszących się do produktów pochodzenia zwierzęcego i udostępnił na rynku wzorzec referencyjny CGA321113.
  • Jeśli chodzi o stosowanie flubendiamidu na ziarnach soi, obecne NDP jest ustalone w państwie wywozu na poziomie 0,25 mg/kg. Biorąc pod uwagę, że najwyższy poziom pozostałości zmierzony podczas nadzorowanych prób terenowych nieznacznie przewyższa tę wartość, należy zaokrąglić wartość NDP do poziomu 0,3 mg/kg.
  • Jeśli chodzi o stosowanie cyjanotraniliprolu na jeżynach, malinach i porach, NDP należy określić jako obowiązujący tymczasowo do dnia 30 czerwca 2021 r.
  • Jeśli chodzi o stosowanie mepikwatu na bawełnie, NDP należy określić jako obowiązujący tymczasowo do dnia 30 czerwca 2021 r.
  • W odniesieniu do wszystkich pozostałych wniosków Urząd stwierdził, że spełniono wszystkie wymogi dotyczące danych oraz że zmiany NDP, o które wystąpili wnioskodawcy, są dopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów na podstawie oceny narażenia konsumentów przeprowadzonej dla 27 określonych grup konsumentów europejskich.

 

Treść zmian

Zmiany wprowadza się do załączników II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

Zmiany dotyczą NDP następujących substancji:

• Cyjanotraniliprol.
• Cymoksanil.
• Deltametryny.
• Difenokonazol.
• Fenamidon.
• Flubendiamid.
• Fluopikolid.
• Folpet.
• Fosetyl.
• Mandestrobiny,
• Mepikwat.
• Metazachlor.
• Propamokarber.
• Propargit.
• Pirymetanil.
• Sulfoksaflor.
• Trifloksystrobiny.

Obowiązywanie

Rozporządzenie weszło w życie 26 czerwca 2018 r. i od tej daty ma zastosowanie.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.