Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Dlaczego EFSA pracuje nad oceną skumulowanego ryzyka pestycydów?

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

 1. Dlaczego EFSA pracuje nad oceną skumulowanego ryzyka pestycydów?

Przepisy UE dotyczące pestycydów w żywności i paszy przewidują, że należy uwzględnić skumulowane i synergistyczne skutki pestycydów w ocenie ryzyka żywieniowego, jeśli dostępne są odpowiednie metody. Stwierdzają również, że pozostałości pestycydów nie powinny mieć żadnego szkodliwego wpływu na zdrowie ludzkie, biorąc pod uwagę znane łączne i synergistyczne skutki.

EFSA opracowała metody przeprowadzania oceny skumulowanego ryzyka (CRA) pozostałości pestycydów w żywności. Opracowano procedurę ustanawiania zbiorczych grup oceny (CAG) pestycydów na podstawie ich wspólnych skutków toksykologicznych.

W ramach tego programu EFSA przeprowadziła dwie pilotażowe skumulowane oceny ryzyka pozostałości pestycydów: jedną dotyczącą chronicznego wpływu na układ tarczycy, a drugą dotyczącą ostrego wpływu na układ nerwowy.

 1. Jakie były wyniki dwóch ocen?

Ogólny wniosek dla obu ocen - biorąc pod uwagę niepewność (patrz pytanie 8) - jest taki, że ryzyko konsumenta wynikające ze skumulowanego narażenia w diecie jest poniżej progu, który powinien uruchomić działania regulacyjne (patrz pytanie 5) określone przez zarządzających ryzykiem w Komisji Europejskiej i państwach członkowskich.

 1. Jakie dane zostały wykorzystane?

EFSA wykorzystała dane zgromadzone przez państwa członkowskie UE w ramach oficjalnego monitorowania pozostałości pestycydów w żywności w 2014, 2015 i 2016 r. Oraz dane dotyczące konsumpcji dla dziesięciu grup konsumentów. Grupy te zostały tak wybrane, aby uzyskać rozkład obszarów geograficznych i przedziałów wiekowych. Wydzielono następujące grupy:

Małe dzieci (Dania, Holandia, Wielka Brytania).

Inne dzieci (Bułgaria, Francja, Holandia).

Dorośli (Belgia, Czechy, Niemcy, Włochy).

 1. Jaką przyjęto metodologię?

Oceny pilotażowe oparto na skumulowanych grupach oceny (CAG) ustanowionych przez EFSA. Do oceny tarczycy wykorzystano dwie grupy obejmujące odpowiednio 124 i 18 substancji czynnych; kolejne dwie zastosowano w układzie nerwowym zawierające odpowiednio 100 i 47 substancji.

Dla każdej z CAG przeprowadzono dwie oceny narażenia jednocześnie, jedną przez EFSA, a drugą przez Holenderski Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM).

EFSA zastosowała koncepcję łącznego (całkowitego) marginesu ekspozycji (MOET). Pojęcie to jest powszechnie stosowane w ocenie ryzyka chemicznego, a MOET powyżej 100 jest ogólnie uważany za ochronny dla ludzi. MOET równy 100 przy 99,9 percentylu ekspozycji został ustalony jako próg (lub wartość progowa) dla rozważań regulacyjnych (patrz pytanie 5).

 1. Jaki jest próg dla rozważań regulacyjnych?

Próg brany pod uwagę przez regulatorów to poziom ochrony ustalony przez zarządzających ryzykiem - w Komisji Europejskiej i państwach członkowskich - w porozumieniu z EFSA. Uwzględnia MOET i odsetek (percentyl) objętej populacji. W tym przypadku MOET wynosi 100, a zasięg populacji wynosi 99,9%. Jeśli więc MOET dla 999 na 1000 osób przekracza 100, menedżerowie ds. Ryzyka prawdopodobnie będą zadowoleni, że środki regulacyjne, takie jak przegląd dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności (maksymalne poziomy pozostałości), nie są potrzebne.

 1. Czy więc margines ekspozycji był wyższy niż 100 we wszystkich przypadkach?

Nie, dla oceny narażenia układu nerwowego MOET był poniżej 100 przy 99,9 percentylu dla małych dzieci i dzieci. Co jednak ważne, w obu ocenach EFSA zastosował konserwatywne założenia, aby zrekompensować brakujące lub ograniczone dane. Kiedy stosuje się analizę niepewności (patrz pytanie 8), ocenia się, że MOET będzie albo bardzo prawdopodobne, że MOET będzie wyższy niż 100 dla wszystkich grup. Stąd ogólne ustalenie, że łączna ekspozycja spada poniżej progu dla celów regulacyjnych.

 7. Jak wytłumaczyć wyniki narażenia dla 99,9 percentyla dla układu nerwowego?

 • Obliczanie narażenia na poziomie 99,9 percentyla - tj. przy ekstremalnych poziomach narażenia konsumentów - stanowi wyzwanie dla osób oceniających ryzyko z wielu powodów, które są przede wszystkim związane z jakością dostępnych danych. Do oceny układu nerwowego oszacowania MOET przy 99,9 percentylu ekspozycji zostały obliczone przy użyciu założeń najgorszego przypadku prowadzących do prawdopodobnego przeszacowania ekspozycji.
 • Narażenia na poziomie 99,9 percentyla wpłynęła przede wszystkim obecność jednego pestycydu w jednym produkcie spożywczym, a nie równoczesne narażenie na wiele substancji.
 • Były również spowodowane próbkami, które przekroczyły limity prawne i dla których państwa członkowskie podjęły już działania naprawcze.
 • Informacje, które zazwyczaj pomagają oceniającym oszacować ryzyko i udoskonalić ocenę narażenia na pozostałości pestycydów, obejmują wpływ takich zabiegów, jak ogrzewanie lub mycie artykułów spożywczych. Informacje te były w większości przypadków niedostępne w danych, którymi dysponuje EFSA, co oznacza, że ​​obliczenia oparte na surowych towarach zawyżają faktyczną ekspozycję.
 1. Co to jest analiza niepewności?

Analiza niepewności jest procesem identyfikowania ograniczeń w wiedzy naukowej i oceny ich wpływu na wnioski naukowe. Gdy eksperci EFSA przeprowadzają analizę niepewności, postępują zgodnie z wytycznymi naukowymi opracowanymi przez Komitet Naukowy EFSA w 2018 r.

 1. Dlaczego EFSA przeprowadziła analizę niepewności?

Jak wyjaśniono powyżej w pytaniu 6, EFSA zastosowała konserwatywne założenia w swoich ocenach, aby zrekompensować brakujące lub ograniczone dane. To naturalnie doprowadziło do niepewności w wynikach tych ocen. Aby zapewnić menedżerom ds. oceny ryzyka jak najbardziej kompletny obraz, przeprowadzono analizę w celu oszacowania wszystkich niepewności i, na tej podstawie, w stosownych przypadkach w celu dostosowania oszacowań MOET.

Na przykład w ocenie tarczycy zidentyfikowano 34 źródła niepewności związane głównie z jakością i dokładnością danych dotyczących konsumpcji i występowania oraz kompleksowością CAG.

 1. W jaki sposób EFSA wyraża niepewność?

Wytyczne EFSA dotyczące analizy niepewności wymagają, aby zaufanie wokół wniosków naukowych było wyrażone w następujący sposób:

Pojęcie prawdopodobieństwa

Zakres prawdopodobieństwa

Prawie pewne

99–100%

Bardzo prawdopodobne

95–99%

Bardzo możliwe

90–95%

Prawdopodobne

66–90%

Trochę prawdopodobne

33–66%

Mało prawdopodobne

10–33%

Bardzo mało prawdopodobne

5–10%

Bardzo mało prawdopodobne

1–5%

Prawie niemożliwe

0-1%

Poradnik na temat analizy niepewności w ocenach naukowych (EFSA, 2018)


Tak więc, w przypadku ocen CRA, wyniki dla niektórych grup populacji wyrażono z 99-100% pewnością („prawie pewne”), podczas gdy inne były 90-95% („bardzo prawdopodobne”) lub niższe („prawdopodobne”). Ta zmienność wynika głównie z różnic w diecie między grupami.

 1. Jaka była rola RIVM?

Holenderski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM) odegrał kluczową rolę w projekcie. W ramach umowy partnerskiej z EFSA opracował narzędzie Oceny Ryzyka Monte Carlo (MRCA), które wykorzystano do oceny narażenia układu nerwowego i tarczycy. RIVM będzie nadal opracowywać narzędzie MRCA wspierające prace EFSA nad skumulowanym ryzykiem.

 1. Co dalej z tymi raportami?

Obie oceny pilotażowe są udostępnione do konsultacji społecznych przed ich finalizacją w 2020 r. Oceny zostaną również przedstawione na specjalnym wydarzeniu dla zainteresowanych stron, które odbędzie się w Brukseli w październiku 2019 r. Sfinalizowane rekomendacja zostanie przekazana zarządzającym ryzykiem w Komisji Europejskiej i państwach członkowskich , które regulują bezpieczne stosowanie pestycydów w UE.

Zródło:

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/faq-cumulative-risk-assessment-pesticides

Autor: FoodFakty

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.