Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Szczególne warunki wprowadzania sezamu do UE

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Prawo Żywnościowe, Składniki Żywności

Liczne nieprawidłowości związane z nasionami sezamu pochodzącymi z Indii spowodowały konieczność wprowadzenia odpowiednich środków, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej. Z tego względu konieczne było uchwalenie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1540 z dnia 22 października 2020 r. (…) w odniesieniu do nasion Sesamum pochodzących z Indii, które modyfikuje dotychczasowe postanowienia rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793.

Wykryte ryzyko dotyczyło przede wszystkim zanieczyszczenia mikotoksynami, w tym aflatoksynami, pozostałościami pestycydów, pentachlorofenolem i dioksynami oraz ryzykiem zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Zagrożenie dotyczyło przede wszystkim Salmonelli oraz pozostałości pestycydów. Pod tym pojęciem należy rozumieć pozostałości przynajmniej pestycydów wymienionych w programie kontroli przyjętym zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozos­tałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni (…), które to pestycydy mogą być badane metodami wielopozostałościowymi opar­tymi na GC-MS i LC-MS (pestycydów, które należy monitorować tylko w produktach pochodzenia roślinnego lub na ich powierz­chni) oraz pozostałości tlenku etylenu (suma tlenku etylenu i 2-chloroetanolu wyrażona jako tlenek etylenu). Częstotliwość kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich na granicach Unii w przypadku Salmonelli powinna wynosić 20%, natomiast w odniesieniu do pozostałości pestycydów 50%. Zmiana warunków kontroli ma zastosowanie do nasion Sesamum pochodzących z Indii. Dodatkowo, w przypadku tych produktów, świadectwo urzędowe „powinno również zawierać potwier­dzenie, że z produktów pobrano próbki i przeanalizowano je pod kątem pozostałości pestycydów, które należy monitorować w produktach pochodzenia roślinnego lub na ich powierzchni, oraz że wszystkie wyniki pobierania próbek i analizy wykazują zgodność z przepisami Unii dotyczącymi najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów. Wyniki pobierania próbek i analiz należy dołączać do wspomnianego świadectwa” (motyw 5 rozporządzenia 2020/1540).

U podstaw wprowadzenia zmian w regulacji 2019/1793 leży między innymi zgłoszenie przy pomocy systemu RASFF we wrześniu 2020 r. bardzo wysokich poziomów tlenku etylenu w niektórych partiach nasion Sesamum pochodzących lub wysyłanych z Indii i wprowadzonych do Unii. Poziomy te przekraczały ponad 1 000 razy najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości wynoszący 0,05 mg/kg mający zastosowanie do tlenku etylenu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady. Tak duże zanieczyszczenie stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności UE oraz dla zdrowia ludzkiego, ponieważ tlenek etylenu jest – zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 – sklasyfikowany jako substancja mutagenna kategorii 1B, rakotwórcza kategorii 1B oraz działająca szkodliwie na rozrodczość kategorii 1B. Ponadto tlenek etylenu nie został zatwierdzony jako substancja czynna do stosowania w środkach ochrony roślin w Unii (motyw 4 rozporządzenia 2020/1540).

Natomiast w odniesieniu do przesyłek pochodzących z Indii, które opuściły ten kraj przed datą wejścia w życie rozporządzenia 2020/1540 tj. 25 października 2020 r., stosuje się przepisy poprzednio obowiązujące (motyw 6 rozporządzenia 2020/1540).

Więcej na temat nieprawidłowości związanych z sezamem dowiesz się tutaj: 

https://foodfakty.pl/sezam-na-cenzurowanym-czy-ryzykujemy-ze-w-naszym-pozywieniu-znajdzie-sie-czynnik-rakotworczy 

Pełen tekst rozporządzenia znajdziesz pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1540&from=EN 

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Prawo żywnościowe RASFF Tlenek etylenu Wycofania z rynku

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn