Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zmiana ustawy o nieuczciwym obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Kategoria: Prawo Żywnościowe

We wrześniu 2018 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 67, z późn. zm.), który ma na celu wyeliminowanie stosowania nieuczciwych praktyk handlowych w całym łańcuchu dostaw surowców rolnych i żywności.

Szczegółowe cele nowelizacji ustawy

Projekt dotyczy wprowadzenia pieniężnych kar administracyjnych za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej; postępowanie będzie wszczynał z urzędu Prezes UOKiK a zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania tych praktyk będzie mógł zgłosić Prezesowi UOKiK przedsiębiorca, jeżeli podejrzewa stosowanie takich praktyk wobec siebie.  Celem niniejszego projektu ustawy jest również objęcie relacji handlowych pomiędzy dostawcą a nabywcą bez względu na łączną wartość obrotów między nimi oraz zapewnienie anonimowości stronie zgłaszającej zawiadomienie w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową.

Główne założenia projektu

 • W art. 1 pkt 1 projektu ustawy wykreślono jedno z dwóch kryteriów, jakie muszą być spełnione łącznie, aby ustawa miała zastosowanie. Uchylono przepis odnoszący się do kryterium „łączna wartość obrotów między nimi w roku wszczęcia postępowania w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową lub w którymkolwiek z 2 lat poprzedzających rok wszczęcia postępowania przekracza 50 000 zł". Ponadto w odniesieniu do drugiego kryterium, ograniczono wielkość obrotu ze 100 000 000 zł do 10 000 000 zł w przypadku obrotu nabywcy lub dostawcy, który stosował praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową. Zmiana ma na celu znaczące poszerzenie kręgu podmiotów, które będą podlegać reżimowi ustawy. Obecne progi 50 000 zł oraz 100 000 000 zł były zbyt wysokie i powodowały nadmierne zawężenie sytuacji, względem których akt prawny znajdował dotąd zastosowanie.
 • W art. 1 pkt 2 projektu ustawy wprowadzono zmiany w zakresie uproszczenia definicji przewagi kontraktowej, określając jednoznacznie, że jest to występowanie znacznej dysproporcji w potencjale ekonomicznym nabywcy względem dostawcy albo dostawcy względem nabywcy.
 • Proponowana zmiana w art. 1 pkt 3 projektu ustawy polega na poszerzeniu kręgu podmiotów uprawnionych do zgłoszenia zawiadomienia o podejrzeniu stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową - jedynie z zainteresowanego przedsiębiorcy na ogół obywateli. W świetle zaproponowanej zmiany każdy może zgłosić takie zawiadomienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nie tylko na piśmie. Zaproponowana zmiana rozszerza formę zgłoszenia zawiadomienia.
 • Ponadto w celu wyeliminowania ryzyka, że dostawca jako słabsza strona transakcji handlowej, z obawy przed naruszeniem istniejących stosunków handlowych z nabywcą („czynnik strachu"), nie złoży zawiadomienia do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o stosowaniu wobec niego praktyki nieuczciwie wykorzystującej przewagę kontraktową, w projekcie ustawy wprowadza się przepisy, że dane identyfikujące zgłaszającego zawiadomienie nie podlegają ujawnieniu stronom postępowania na żadnym jego etapie.
 • W art. 2 projektu ustawy wprowadza się przepis mówiący, że ustawa ma zastosowanie do umów nabycia produktów rolnych lub spożywczych zawartych lub negocjowanych od dnia wejścia w życie tej ustawy.
 • W art. 3 projektu ustawy stwierdza się, że do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Aktualny etap procesu legislacyjnego

We wrześniu odbyło się pierwsze czytanie projektu w komisjach oraz praca nad projektem po pierwszym czytaniu.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

 • 08.10.2018

  Ważna decyzja prezesa UOKiK

  Duże znaczenie praktyczne ma decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 30 lipca 2018 r. (znak DIH-1/45/2018), która utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję pierwszej instancji. Powołując się na orzecznictwo NSA, organ W decyzji stwierdził, że zarzuty odnośnie braku kompetencji organów Inspekcji Handlowej są nieuzasadnione...

  Czytaj więcej
 • 01.10.2018

  Decyzja GIJHAR-S dotycząca określenia „wiejska”

  Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wydał decyzję z dnia 15 czerwca 2018 r., znak: KO.8230.1.91.2018 w sprawie określenia „wiejska” w nazwie szynki...

  Czytaj więcej
 • 13.09.2018

  Ważne orzeczenie NSA

  Bardzo interesujące i przydatne praktycznie orzeczenie wydał Naczelny Sąd Administracyjny  (sygn. akt II GSK 3321/16) utrzymując w mocy decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno- spożywczych o niewłaściwej jakości.

  Czytaj więcej

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn