Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Komentarz do zmian w prawie - listopad 2021

Kategoria: Prawo Żywnościowe

W listopadzie 2021 r. uchwalonych zostało łącznie 71 zmian w prawie żywnościowym na co złożyły się 53 nowelizacje unijnego prawa oraz 18 zmian w prawie polskim. 

W pierwszej kolejności na uwagę zasługuje nowelizacja ustawy o odpadach, która choć wydaje się nie dotyczyć prawa żywnościowego i produkcji żywności, wprowadza bardzo istotną zmianę dotyczącą materiałów paszowych. Zmieniono szereg unormowań, przede wszystkim z zakresu przepisów ustawy o odpadach zostały wyłączone substancje, które są przeznaczone do użycia jako materiały paszowe w rozumieniu odpowiednich przepisów unijnych i w których skład nie wchodzą produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego oraz które nie zawierają tych produktów. Znowelizowano także definicję bioodpadów. Dodano także przepisy zapobiegające powstawaniu odpadów poprzez m.in. zachęcanie do dokonywania darowizn produktów spożywczych i do innych form redystrybucji żywności, przy zachowaniu pierwszeństwa przeznaczania dla ludzi przed wykorzystaniem jako paszy dla zwierząt czy przetwarzania na produkty niespożywcze. 

Określono m.in. sposób przeprowadzania oceny zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla środowiska w przypadku zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska lub wprowadzenia do obrotu; szczegółowe wytyczne, metodologię oraz tryb przeprowadzania oceny zagrożenia, a także informacje wymagane w przypadku oceny zagrożenia GMO innych niż rośliny GMO oraz roślin GMO. Dodatkowo zdefiniowano takie pojęcia jak np. długoterminowe szkodliwe skutki; skutki bezpośrednie oraz efekty addytywne.

Uchwalono kilka aktów prawnych dotyczących dofinansowywania gospodarstw rolnych oraz sum ubezpieczeń upraw rolnych i hodowli zwierząt. Określono m.in. maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2022 r. Na przykład w odniesieniu do 1 ha upraw rolnych wynoszą one 20 300 zł dla zbóż; 11 400 zł dla kukurydzy, 38 600 zł dla ziemniaków, a w przypadku 1 sztuki zwierzęcia 10 000 zł dla bydła, 1600 zł dla świń oraz 250 zł dla gęsi. Rozszerzono także zakres akredytacji obsługi pomocy w ramach wspólnej polityki rolnej. Obecnie obejmie ona także płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Dotyczy to takich działań jak np. „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” oraz „Rolnictwo ekologiczne”

Przechodząc do prawa unijnego, w pierwszej kolejności podkreślić należy, że pojawiły się kolejne ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 w zakładach, w których utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli m.in. w Niemczech, we Włoszech, w Niderlandach, Bułgarii, Czechach, Irlandii, na Węgrzech, w Austrii, na Słowacji i w Polsce. W związku z tym konieczne było odpowiednie zaktualizowanie wykazu obszarów zagrożonych i zapowietrzonych, a także ustanowienie stref buforowych mających na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby. 

Istotne znaczenie z punktu widzenia wprowadzenia zakazu stosowania dwutlenku tytanu w Unii Europejskiej ma odmowa odnowienia zezwolenia na stosowanie ditlenku tytanu (E171) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt. Dodatek ten, był dotychczas zaklasyfikowany w kategorii „dodatki sensoryczne” i do grupy funkcjonalnej „barwniki – substancje, które dodają kolorów lub przywracają kolory w paszach”. Istniejące zapasy oraz zawierających go premiksy mają zostać wycofane z obrotu do dnia 20 marca 2022 r.

Do unijnego wykazu nowej żywności została włączona nowa substancja tj. proszek z pieczarek z witaminą D2. Nowa żywność to proszek z pieczarek wytwarzany z suszonych całych grzybów Agaricus bisporus. Proces ten obejmuje suszenie, mielenie i kontrolowaną ekspozycję proszku z pieczarek na działanie promieniowania UV. Proszek może być stosowany m.in. w śniadaniowych przetworach zbożowych, przetworach mlecznych i ich analogach innych niż napoje, zupach, analogach mięsa oraz suplementach żywnościowych. 

Natomiast w odniesieniu do handlu z krajami spoza UE, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Serbia i Zjednoczone Królestwo uzyskały zezwolenie na wprowadzenie do Unii ziemniaków późnych, pod warunkiem przedłożenia Komisji przez te państwa do dnia 30 kwietnia każdego roku wyników badań z poprzedniego roku potwierdzających, że na ich terytoriach nie występuje Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Nouioui et al.

Ze względu na trwającą nadal trudną sytuację epidemiologiczną, przedłużono termin stosowania środków tymczasowych w sektorze wina, które mają obowiązywać do dnia 15 października 2022 r. Dotyczą one w szczególności zwiększonego wkładu Unii w dofinansowanie działań informacyjnych i promocyjnych, restrukturyzacji i przekształcania winnic oraz ubezpieczenia zbiorów. Oprócz tego przedłużono termin stosowania odstępstw w przepisach dotyczących sektora wina do dnia 15 październik 2022 r. W ten sposób przedłużono mi.n. termin na wnoszenie zmian we wskazanym celu całej zatwierdzonej uprzednio operacji w ramach danego dofinansowania oraz termin na składanie wniosków o niektóre płatności. 

Podcast dostępny jest także na największych platformach streamingowych takich jak np. Spotify, Apple Podcasts oraz Google Podcast. Zapraszamy do śledzenia i obserwowania naszego kanału! Wszystkie niezbędne linki znajdziesz poniżej.

Spotify: link

Apple Podcasts: link

Google Podcasts: link

Pocket Casts: link

Anchor: link

Potrzebujesz więcej szczegółów? Zapoznaj się z PEŁNYM przeglądem zmian w prawie żywnościowym, gdzie każda nowelizacja opatrzona została krótkim komentarzem oraz linkiem do zmienionego aktu prawnego, co znacząco ułatwia poruszania się między poszczególnymi przepisami.

Raport LEX Scan dostępny jest pod adresem: https://foodfakty.pl/pelna-wersja-przeglad-zmian-w-przepisach-prawa-zywnosciowego-listopad-2021

Darmowa wersja pliku: https://foodfakty.pl/przeglad-zmian-w-przepisach-prawa-zywnosciowego-listopad-2021


Interesuje Cię problematyką dotycząca urzędowej kontroli i pasz? Chcesz dowiedzieć się jakie organy mogą przeprowadzić kontrolę w Twojej firmie oraz jaki jest zakres ich kompetencji? Zapisz się na szkolenie online LIVE:

https://foodfakty.pl/szkolenie-urzedowa-kontrola-zywnosci-i-pasz 

Czy wiesz jak wygląda kwestia Twojej odpowiedzialności prawnej za produkty, które wprowadzasz do obrotu? Jakie są rodzaje odpowiedzialności prawnej w prawie żywnościowym dla producentów, przetwórców oraz sprzedawców żywności? Tego dowiesz się ze szkolenia na temat odpowiedzialności prawnej producentów żywności! Zapisy na szkolenie LIVE dostępne są pod adresem:

https://foodfakty.pl/szkolenie-odpowiedzialnosc-prawna-producentow-i-przetworcow-zywnosci 

Jeśli chcesz rozpocząć produkcję żywności ekologicznej to więcej na temat tego jak uzyskać certyfikat „ekoliścia”, jakie są warunki produkcji ekologicznej oraz co ulegnie zmianie od 1 stycznia 2022 r. sprawdź szkolenia dostępne pod adresem: 

https://foodfakty.pl/szkolenie-zasady-produkcji-ekologicznej  

https://foodfakty.pl/szkolenie-zywnosc-ekologiczna-od-1-stycznia-2022-co-ulegnie-zmianie  


 

Wybierz obszar: Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn