Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Komentarz do zmian w prawie - październik 2021

Kategoria: Prawo Żywnościowe

W październiku 2021 weszło w życie 61 zmian w prawie żywnościowym, na co złożyło się 16 nowelizacji prawa polskiego oraz 45 w prawie unijnym. 

W prawie polskim określono treść i zakres księgi hodowlanej, rejestru hodowlanego. Powinny one zawierać m.in. nazwę związku hodowców albo przedsiębiorstwa hodowlanego, liczbę samic i samców lub matek pszczelich lub liczbę stad zwierząt futerkowych, a w przypadku drobiu – liczbę stad oraz łączną liczbę samic i samców w tych stadach w pierwszym i ostatnim dniu wychowu. Sprawozdanie ma być składane na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

Ponadto zmianie uległo kilka aktów prawnych regulujących kwestie związane z dofinansowywaniem rolnictwa. Istotne znaczenie ma znowelizowanie przepisów wysokości stawek płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej dla poszczególnych pakietów i ich wariantów oraz załącznik regulujący koszty transakcyjne i wysokość kwoty przeznaczonej na refundację tych kosztów. Płatność realizowana w ramach pakietu „Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000” została wyłączona zakresu przepisów uzależniających wysokości wypłacanej stawki od powierzchni gruntów. Określono także warunki i wysokość wypłaty zaliczek dofinansowań na rzecz podmiotu, który w 2021 r. złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”, „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”, „Rolnictwo ekologiczne” oraz „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami”. Oprócz tego określono wysokość stawki dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.  

Natomiast w prawie unijnym na uwagę zasługuje doprecyzowanie szczegółowych warunków realizacji postanowień dyrektywy w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. W decyzji ustalono m.in. metody określania masy selektywnie zebranych odpadów będących jednorazowymi butelkami; metody określania masy jednorazowych butelek wprowadzonych do obrotu oraz metody pobierania próbek i analiza składu. 

Z punktu widzenia znakowania żywności oraz przekazywania konsumentom informacji na temat żywności duże znaczenie ma sprostowanie rozporządzenia nr 1169/2011 w polskiej wersji językowej. Sprostowanie dotyczy m.in. warunków przechowywania żywności. Dotychczas należało podawać „warunki przechowywania lub termin przydatności do spożycia”, a zgodnie z obecnym tłumaczeniem „warunki przechowywania i/lub czas na spożycie żywności po otwarciu opakowania”. Natomiast w przypadku mięsa w „postaci zamrożonej lub szybko zamrożonej”, mowa o mięsie w „w postaci zamrożonej lub głęboko zamrożonej”.

Znowelizowano także przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE w celu dostosowania ich do postępu technicznego oraz rozwoju nauki. Zmiana dotyczy np. umożliwienia dostępu do rynku wewnętrznego nawozom mikroskładnikowym w postaci soli poprzez usunięcie warunku rozpuszczalności w wodzie oraz doprecyzowano przepisy w zakresie tych składników nawozów, które utrudniały harmonizację przepisów jak np. niespójne wymogi w zakresie etykietowania nawozów CE oraz ekologicznych. Przepisy w nowym brzmieniu będą miały zastosowanie od dnia 16 lipca 2022 r. 

Pojawiły się nowe ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń utrzymywanych w Bułgarii i Polsce oraz nowe ognisko na Słowacji u świni dzikiej. W Polsce miało to miejsce w województwie wielkopolskim i świętokrzyskim. Natomiast u dzikiej świni w województwie dolnośląskim. 

W ostatnim miesiącu znowelizowano kilkanaście najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP). Miało to miejsce np. w odniesieniu do terbutyloazyny w kukurydzy cukrowej, kukurydzy i sorgo na poziomie 0,02 mg/kg, co stanowi właściwą granicę oznaczalności. Dotychczas poziom ten był ustalony na błędnym poziomie wynoszącym 0,01 mg/kg. Zmieniono najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) bentazonu na powierzchni grochu w strąkach. Zmiana jest efektem procedury udzielania zezwolenia na stosowanie środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną bentazon, w sprawie zmiany obowiązującego NDP. Nowelizacja poziomów NDP objęła także pozostałości m.in. acibenzolaru-S-metylu, azoksystrobiny, cyflufenamidu, fludioksonilu, fluopyramu, metazachloru, oksatiapiproliny, tebufenozydu i tiabendazolu. 

Oprócz tego przedłużono okres ważności kryteriów przyznawania oznakowania ekologicznego UE oraz związanych z nimi wymogów w zakresie oceny i weryfikacji określonych w decyzji odnoszącej się do zakwaterowania turystycznego. Oznakowanie to jest przyznawane produktom o ograniczonym poziomie wpływu na środowisko w ciągu ich całego cyklu życia. W nowym brzmieniu, kryteria oznakowania produktu o nazwie „zakwaterowanie turystyczne” oraz związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji będą obowiązywać do dnia 30 czerwca 2025 r.

Podcast dostępny jest także na największych platformach streamingowych takich jak np. Spotify, Apple Podcasts oraz Google Podcast. Zapraszamy do śledzenia i obserwowania naszego kanału! Wszystkie niezbędne linki znajdziesz poniżej.

Spotify: link

Apple Podcasts: link

Google Podcasts: link

Pocket Casts: link

Anchor: link

Potrzebujesz więcej szczegółów? Zapoznaj się z PEŁNYM przeglądem zmian w prawie żywnościowym, gdzie każda nowelizacja opatrzona została krótkim komentarzem oraz linkiem do zmienionego aktu prawnego, co znacząco ułatwia poruszania się między poszczególnymi przepisami.

Raport LEX Scan dostępny jest pod adresem: https://foodfakty.pl/pelna-wersja-przeglad-zmian-w-przepisach-prawa-zywnosciowego-pazdziernik-2021 

Darmowa wersja pliku: https://foodfakty.pl/przeglad-zmian-w-przepisach-prawa-zywnosciowego-pazdziernik-2021 

Wybierz obszar: Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn