Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Mikrobiologia w Polskich Normach

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

W Sektorze Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa w PKN/KT 3 ds. Mikrobiologii Żywności oraz w PKN/KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych opracowano trzy normy w polskich wersjach językowych, z których dwie zostały już opublikowane.

PN-EN ISO 21528-2 – Mikrobiologia łańcucha żywnościowego – Horyzontalna metoda wykrywa­nia i oznaczania liczby Enterobacteriaceae – Część 2: Metoda liczenia kolonii. Technikę tę stosuje się, kiedy oczekiwana liczba kolonii jest wyższa niż 100 na mililitr lub gram próbki do badań. W Polskiej Normie określo­no metodę oznaczania liczby Enterobacteriaceae. Ma ona zastosowanie do produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi i do żywienia zwierząt oraz próbek środowiskowych pobieranych z obszarów produkcji żywności.

W listopadzie opublikowano PN-EN ISO 22964 – Mikrobiologia łańcucha żywnościowego – Horyzontalna metoda wykrywania Cronobacter spp. Zawiera ona informacje o sposobie wykrywania pa­togennych pałeczek w produktach spożywczych i składnikach przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz tworzących pasze, a także w próbkach środowi­skowych pobieranych w obszarze produkcji żywności i obrotu żywnością. Jest to pierwsza Polska Norma dotycząca Cronobacter.

Oznaczany w normach parametr mikrobiologiczny, jakim jest liczba drobnoustrojów, to kryterium higieny produkcji obszaru regulowanego przez Rozporządzenie (WE) 2073/2005 dla kategorii żywności takich jak produkty mięsne, mleczne oraz produkty jajeczne. Powyższe rozporządzenie przywołuje przedmiotową normę w statusie metody referencyjnej.

W PN-EN ISO 6887-1 – Mikrobiologia łańcucha żywnościowego – Przygotowanie próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych – Część 1: Ogólne zasa­dy przygotowania zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych określono ogólne zasady przygoto­wania w warunkach tlenowych zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń do badań mikrobiologicznych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub zwierzęta. Z uwagi na niektóre aspekty może być zastosowa­ny w metodach molekularnych, w których matryce mogą powodować hamowanie etapów metody PCR i w następstwie wpływać na wyniki badania. Publikacja normy jest planowana na grudzień 2020 roku.

Powyższe normy opisują metodykę stosowaną ru­tynowo przez wszystkie laboratoria inspekcyjne czy zakładowe badające żywność, stąd skala wykorzystania i zapotrzebowania jest bardzo rozległa. Kilkaset labora­toriów posiada akredytację PCA na metodykę liczenia kolonii Enterobacteriaceae. Procedura przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych stosowana jest w całym łańcuchu żywnościowym. W związku z po­trzebą zagwarantowania prawidłowości analiz oraz ochrony konsumenta, system akredytacji stawia szcze­gólny nacisk na ocenę procesów badawczych. Każde laboratorium wykonujące ilościowe badania mikro­biologiczne żywności powinno znać procedury, które opisywane są w wymienionych normach.

Normy można kupić w sklepie PKN.

Wybierz obszar: Mikrobiologia żywności

Autor: Polski Komitet Normalizacyjny

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn