Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

„Zielony Ład”, czyli neutralność klimatyczna celem wieloaspektowej strategii UE

Kategoria: Biznes

„Zielony Ład” to nowa strategia UE zmierzająca do przekształcenia Europy w pierwszy kontynent neutralny dla klimatu. Tylko w latach 2021-2027 UE planuje przeznaczyć na ten cel 100 mld euro.

W założeniach projektu, Europa ma się stać kontynentem neutralnym dla klimatu jeszcze przed rokiem 2050. W tym celu konieczne jest wprowadzenie szeregu usprawnień i zmian, dzięki którym realizacja tych założeń stanie się możliwa. Podstawą planu jest przekształcenie obecnej gospodarki na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym, ochrona bioróżnorodności oraz zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń.

Jednym ze sposobów wdrażania nowych wysokich standardów jest mechanizm tzw. „sprawiedliwej transformacji” mający na celu wsparcie przejścia na ekologiczną gospodarkę. Z tego względu konieczne będzie powołanie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - stosowny wniosek o jego utworzenie został już złożony. W działania na rzecz realizacji „Zielonego Ładu” zaangażowany został  również Europejski Bank Inwestycyjny.

„Zielony ład” (ang. Green deal) opiera się na 4 podstawowych filarach:

 • zerowym poziomie zanieczyszczenia i zerowym poziomie emisji gazów cieplarnianych,
 • zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego,
 • ulepszeniu transportu,
 • zwiększeniu wolumenu produkcji wysokojakościowej żywności (przede wszystkim żywności ekologicznej).

Na wdrożenie tak obszernych zmian składa się wiele elementów, wśród których Komisja Europejska wyróżniła przykładowe działania takie jak:

 • inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska,
 • wspieranie innowacji przemysłowych,
 • wprowadzanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego,
 • obniżenie emisyjności sektora energii,
 • zapewnienie większej efektywności energetycznej budynków,
 • współpraca z partnerami międzynarodowymi w celu poprawy światowych norm środowiskowych.

Znaczące zmiany dotkną również poszczególnych polityk unijnych, których celem będzie:

 • różnorodność biologiczna (ochrona ekosystemu)
 • strategia „od pola do stołu” (wypracowanie bardziej zrównoważonego łańcucha żywnościowego)
 • zrównoważona polityka rolna oraz rozwój obszarów wiejskich
 • czysta energia (pozyskiwanie i rozwijanie alternatywnych i bardziej ekologicznych źródeł energii)
 • zrównoważony przemysł (zrównoważone i przyjazne środowisku cykle produkcyjne, obniżenie emisyjności)
 • budowa i renowacja (ekologiczne budownictwo)
 • zrównoważona mobilność (poszukiwanie i wdrażanie form transportu przyjaznych dla środowiska)
 • eliminowanie zanieczyszczeń
 • neutralność klimatyczna.

Istotnym elementem wprowadzania zmian jest propozycja uchwalenia europejskiego prawa o klimacie, które stanowić będzie prawne zobowiązanie dla Państw Członkowskich oraz impuls do realizacji nowych inwestycji. W tym celu złożony został wniosek w przedmiocie uchwalenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie).

Jak wynika z ogłoszonych komunikatów oraz złożonych wniosków, organy unijne planują uchwalić szereg nowych regulacji prawnych, dzięki którym możliwe będzie wdrożenie założeń „Zielonego Ładu”.  Zmiany mają objąć niemal wszystkie obszary polityk UE, dzięki czemu modyfikacje mają zostać wprowadzone kompleksowy i wielotorowy sposób. Oprócz tego, pula środków jakie mają zostać przeznaczone na ten cel w perspektywie najbliższych 30 lat ma umożliwić wdrażanie zmian wszystkim krajom na równi, dzięki czemu żadne Państwo Członkowskie nie pozostanie w tyle.

Źródło grafiki:

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF 

Źródła:

 1. Europejski Zielony Ład, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl#obszary-polityki
 2. Financing the green transition: The European Green Deal Investment Plan and Just Transition Mechanism, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_17
 3. Komunikat Komisji (…) w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
 4. Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_pl
 5. Wniosek w przedmiocie uchwalenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie).

Wybierz obszar: Eko

Autor: Magdalena Wolska

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.