Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Urzędowa kontrola w produkcji ekologicznej

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Od grudnia 2019 r. obowiązuje rozporządzenie 2017/625[1] wprowadzające duże zmiany w urzędowej kontroli żywności. Wśród nowych obszarów jakie zostały objęte zakresem rozporządzania 2017/625 znalazła się również produkcja ekologiczna i etykietowanie produktów ekologicznych (art. 1 ust. 2 lit. i). Konsekwencją tego jest podleganie produkcji ekologicznej przepisom dotyczącym urzędowej kontroli, w tym także w zakresie jej częściowej prywatyzacji (więcej na temat częściowej prywatyzacji ukż przeczytasz TUTAJ).

Dotychczas produkty rolnictwa ekologicznego również podlegały urzędowej kontroli, tak jak każdy środek spożywczy[2]. Jednak w obecnym stanie prawnym, ustawodawca unijny zdecydował się włączyć do rozporządzenia 2017/625 szczególne regulacje, które dedykowane są wyłącznie do produkcji ekologicznej. Wyrazem tego jest np. art. 5, w którym przewidziano ogólne obowiązki właściwych organów i organów kontrolnych produkcji ekologicznej, mające zastosowanie tylko dla tego sektora produkcji. Wśród najważniejszych z nich wskazać należy:

  • obowiązek określenia właściwych procedur lub rozwiązań służących zapewnieniu skuteczności i stosowności kontroli;
  • dysponowanie odpowiednimi możliwościami laboratoryjnymi;
  • dysponowanie wystarczającą liczbą odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników
  • posiadanie odpowiednich uprawnień niezbędnych w celu przeprowadzania kontroli.

Oprócz tego, przepis art. 25 rozporządzenia 2017/625 przewiduje przepisy szczególne dotyczące kontroli urzędowych oraz innych czynności urzędowych dotyczących produkcji ekologicznej i etykietowania produktów ekologicznych. Przepisy takie mogą być wydawane przez Komisję w formie aktów wykonawczych określających jednolite praktyczne rozwiązania w zakresie przeprowadzania urzędowych kontroli.

Źródła:

[1] ROZPORZĄDZENIE Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/ 74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych).

[2] P. Wojciechowski, Wspólnotowy model urzędowej kontroli żywności, Warszawa 2008, s. 136.

Wybierz obszar: Eko Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie, gdzie w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego.

kontakt: m.wolska@doktorant.inp.pan.pl

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.