Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zanieczyszczenia w żywności - uzupełnienie dotychczasowych przepisów

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Prawo Żywnościowe, Składniki Żywności

Podstawa prawna 

Od 7 lipca 2022 r. wejdą w życie przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/931 z dnia 23 marca 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 poprzez ustanowienie przepisów w zakresie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących zanieczyszczeń w żywności.

Ogólny kontekst 

Uchwalenie niniejszego rozporządzenia wraz z rozporządzeniem 2022/932 stało się konieczne ze względu na uchylenie na mocy rozporządzenia 2017/625 dotychczas obowiązujących w tym zakresie przepisów zawartych w dyrektywie Rady 96/23/WE. Dyrektywa ta określała środki monitorowania niektórych substancji, w tym zanieczyszczeń, u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego, oraz wymogi dotyczące planów monitorowania państw członkowskich do celów wykrywania pozostałości lub substancji objętych jej zakresem. Uchwalenie rozporządzenia 2022/931 ma na celu zachowanie ciągłości przepisów w tym zakresie, zwłaszcza w kontekście wieloletnich krajowych planów kontroli (w skrócie „WKPK”). W ramach rozporządzenia 2022/931 uchwalono dwa załączniki, które mają szczególne znaczenia z punktu widzenia przepisów dotyczących urzędowych kontroli. Pierwszy z nich określa zasady wyboru konkretnej kombinacji zanieczyszczeń lub grup zanieczyszczeń i grup towarów, a drugi kryteria strategii pobierania próbek.

Załącznik I - zasady wyboru konkretnej kombinacji zanieczyszczeń lub grup zanieczyszczeń i grup towarów

W pierwszym załączniku rozporządzenia 2022/931 jakie kombinacje zanieczyszczeń lub grup zanieczyszczeń mają być kontrolowane przez państwa członkowskie w odniesieniu do poszczególnych towarów. Wsród grup towarów wyróżniono m.in. nieprzetworzone mięso z bydła, owiec i kóz (w tym podroby jadalne); nieprzetworzone mięso wieprzowe (w tym podroby jadalne), surowe mleko krowie, owcze i kozie; świeże jaja kurze i inne; miód oraz nieprzetworzone produkty rybołówstwa (z wyłączeniem skorupiaków). Badania mają obejmować następujące grupy zanieczyszczeń: trwałe fluorowcowane zanieczyszczenia organiczne; metale; mikotoksyny oraz inne zanieczyszczenia. 

Załącznik II - kryteria strategii pobierania próbek

Drugi załącznik rozporządzenia 2022/931 określona m.in. kryteria wyboru rodzaju żywności, która ma być kontrolowana jakie mają być uwzględniane przez państwa członkowskie. Prawodawca unijny zaliczył do nich nastepujące kryteria:

„a) wcześniejsze przypadki niezgodności z przepisami;

b) niedociągnięcia w stosowaniu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli oraz związanych z nimi kontrolach wewnętrznych;

c) niedociągnięcia w prowadzeniu dokumentacji dotyczące wymogów określonych uwzględniającej wymogi określonych w sekcji III część A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 852/2004;

d) pobieranie reprezentatywnych próbek niezależnie od wielkości podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze;

e) zaistniałe okoliczności (zmiany w strukturze konsumpcji, klęski żywiołowe lub problemy gospodarcze, które powodują zmiany w łańcuchach handlu żywnością itp.).”.

Wejście w życie

Na uwagę zasługuje również dość długi czas, który upłynął od chwili opracowania tekstu rozporządzenia, które pochodzi z dnia 23 marca 2022 r., aż do momentu jego opublikowania w czerwcu. Natomiast rozpoczęcie stosowania przepisów rozporządzenia przypada na dzień 7 lipca 2022 r. 

Pełen tekst rozporządzenia 2022/931 znajdziesz pod adresem: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.162.01.0007.01.POL&toc=OJ:L:2022:162:TOC 

 

Wybierz obszar: Badania żywności Bezpieczeństwo żywności Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.