Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Ustawa o odpadach - ważna nowelizacja dla branży spożywczej

Kategoria: Opakowania, Prawo Żywnościowe

Z przepisów ustawy o odpadach zostały wyłączone (pod pewnymi warunkami) materiały paszowe. Dodatkowo redystrybucja żywności stała się jednym ze środków do przeciwdziałania powstawaniu odpadów. 

Na mocy nowelizacji z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw zmieniono ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wśród licznych zmian znalazły się także przepisy odnoszące się do producentów żywności oraz pasz. 

Ustawodawca zdecydował się na wyłączenie z zakresu przepisów ustawy o odpadach „substancji, które są przeznaczone do użycia jako materiały paszowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającego dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz. Urz. UE L 229 z 01.09.2009, str. 1, z późn. zm.3)) i w których skład nie wchodzą produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 oraz które nie zawierają tych produktów.”. 

Zgodnie z przywołanymi przepisami, „materiały paszowe” oznaczają produkty pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, których zasadniczym celem jest zaspokajanie potrzeb żywieniowych zwierząt, w stanie naturalnym, świeże lub konserwowane, oraz produkty pozyskane z ich przetwórstwa przemysłowego, a także substancje organiczne i nieorganiczne zawierające dodatki paszowe lub ich niezawierające, przeznaczone do doustnego karmienia zwierząt jako takie albo po przetworzeniu, albo stosowane do przygotowywania mieszanek paszowych lub jako nośniki w premiksach. Natomiast „produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego” oznaczają całe zwierzęta martwe lub ich części, produkty pochodzenia zwierzęcego lub inne produkty otrzymane ze zwierząt nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, w tym komórki jajowe, zarodki i nasienie. 

Drugą istotną zmianą jest dodanie do przepisów ustawy o odpadach rozdziału 2a zatytułowanego „Zapobieganie powstawaniu odpadów”. Wśród licznych zaleceń skierowanych do producentów takich jak np. promowanie i wspieranie zrównoważonych modeli produkcji i konsumpcji, wspieranie dostępności części zamiennych, zmniejszanie powstawania odpadów w procesach związanych z produkcją przemysłową, na szczególną uwagę zasługuje zachęcanie do dokonywania darowizn produktów spożywczych i do innych form redystrybucji żywności, przy zachowaniu pierwszeństwa przeznaczania dla ludzi przed wykorzystaniem jako paszy dla zwierząt czy przetwarzania na produkty niespożywcze. Są to minimalne formy zapobiegania powstawania odpadów, do wdrożenia których zobowiązał przedsiębiorców ustawodawca, co oznacza, że podmioty zainteresowane mogą stosować jeszcze szerszy wachlarz środków w celu zmniejszenia ilości odpadów. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Treść nowelizacji ustawy o odpadach znajdziesz tutaj:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000215101.pdf 

Pełen tekst ustawy o odpadach dostępny jest pod adresem:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf 


Interesuje Cię problematyką dotycząca urzędowej kontroli i pasz? Chcesz dowiedzieć się jakie organy mogą przeprowadzić kontrolę w Twojej firmie oraz jaki jest zakres ich kompetencji? Zapisz się na szkolenie online LIVE:

https://foodfakty.pl/szkolenie-urzedowa-kontrola-zywnosci-i-pasz

Czy wiesz jak wygląda kwestia Twojej odpowiedzialności prawnej za produkty, które wprowadzasz do obrotu? Jakie są rodzaje odpowiedzialności prawnej w prawie żywnościowym dla producentów, przetwórców oraz sprzedawców żywności? Tego dowiesz się ze szkolenia na temat odpowiedzialności prawnej producentów żywności! Zapisy na szkolenie LIVE dostępne są pod adresem:

https://foodfakty.pl/szkolenie-odpowiedzialnosc-prawna-producentow-i-przetworcow-zywnosci

Wybierz obszar: Opakowania Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn