Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Projekt ustawy opakowaniowej (ROP)

Kategoria: Opakowania, Prawo Żywnościowe

Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Wynika to z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów w zakresie art. 8 i 8a, które dotyczą rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) oraz art. 6 i 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. 

Przepisy wdrażające postanowienia dyrektywy 2018/851 w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP) mają zostać włączone do krajowych porządków prawnych przez państwa członkowskie do dnia 5 stycznia 2023 r. W przypadku dyrektywy 2019/904 termin ten upływa 3 lipca 2021 r. Natomiast zgodnie z założeniami polskiego ustawodawcy, niniejszy projekt ustawy  ma zostać uchwalony w III lub IV kwartale roku 2021. 

Projekt zakłada szereg rozwiązań mających na celu dostosowanie polskiego prawodawstwa do prawa unijnego. Wśród najważniejszych z nich wymienić należy następujące założenia: 

  • oddzielnie opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych od pozostałych opakowań z całego strumienia produktów oraz odpadów opakowaniowych;
  • ustanowienie opłaty opakowaniowej ponoszonej przez wprowadzających produkty w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych, której wysokość będzie ustalana na drodze rozporządzenia wydawanego przez właściwego ministra;
  • nałożenie na przedsiębiorców wprowadzających napoje w butelkach z tworzyw sztucznych o pojemności do 3l obowiązku zapewnienia w tych opakowaniach udziału materiałów pochodzących z recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych;
  • obowiązek osiągnięcia poziomu selektywnego zbierania butelek PET do 3l;
  • powierzenie określonych zadań nadzorczych i analitycznych nad systemem ROP Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu (IOŚ-PIB)
  • wprowadzenie mechanizmu nieodpłatnego przydzielania przez IOŚ-PIB masy odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi organizacjom odpowiedzialności producentów i organizacjom samorządu gospodarczego;
  • ustanowienie mechanizmu doszczelniającego system wystawiania dokumentów DPR i EDPR, które będą wystawiane przez IOŚ-PIB na wniosek recyklera, eksportera lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych;
  • przekształcenie organizacji odzysku opakowań w organizacje odpowiedzialności producentów oraz wprowadzeniu zmian w zakresie wymagań dotyczących prowadzenia działalności przez te organizacje;
  • wprowadzenie mechanizmu wynagrodzenia dla organizacji odpowiedzialności producentów płaconego przez producentów reprezentowanych przez daną organizację. 

Opłata opakowania ma przyjmować następujące stawki dla rodzaju opakowania ze:

1) szkła: 319,19 zł/Mg;

2) tworzywa sztucznego: 886,56 zł/Mg;

3) papieru i tektury: 414,46 zł/Mg;

4) aluminium: 440,92 zł/Mg;

5) stali: 331,44 zł/Mg;

6) drewna: 198,32 zł/Mg;

7) opakowania wielomateriałowe: 1 049,54 zł/Mg.

W kontekście opłat jakie będą zobowiązani uiszczać producenci, warto także zwrócić uwagę na kwestię opłaty opakowaniowej w odniesieniu do opłaty produktowej, które to opłaty nie są ze sobą bezpośrednio powiązane. Jak wskazują autorzy projektu „Opłata produktowa jest sankcją związaną z niezapewnieniem przez wprowadzających produkty w opakowaniach poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych. Mając na uwadze, że wprowadzający nadal będą posiadali obowiązki w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych, utrzymana zostanie opłata produktowa. Należy zauważyć, że są to niezależne od siebie opłaty. Opłata opakowaniowa będzie związana z wprowadzaniem do obrotu produktów w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych, a opłata produktowa jest związana z niezrealizowaniem ustawowych celów w zakresie przetwarzania odpadów opakowaniowych, w tym także innych niż przeznaczone dla gospodarstw domowych (tj. zbiorczych i transportowych)”. 

Tekst projektu ustawy znajdziesz pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12349805/12808299/12808300/dokument516247.pdf 

Przebieg procesu legislacyjnego możesz śledzisz na stronie:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349805 

Tekst dyrektywy 2018/851 zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów znajdziesz pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0851 

Tekst dyrektywy 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0904 

Wybierz obszar: Eko Opakowania Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.