Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Ocena globalnego bezpieczeństwa żywnościowego w latach 2020–2030 – raport USDA

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

W 76 ujętych w raporcie krajach o niskich i średnich dochodach liczbę osób uznanych za zagrożone brakiem żywności w 2020 r. oszacowano na prawie 761 mln osób, czyli 19,8% całej populacji. Przewiduje się, że wpływ COVID-19 na PKB zwiększy liczbę osób pozbawionych dostępu do żywności o 83,5 mln w 2020 r. do 844,5 mln i zwiększy odsetek populacji pozbawionej bezpieczeństwa żywnościowego do 22%.

Metodologia badania

ERS, komórka Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) zajmująca się badaniami ekonomicznymi i analizami przygotowała raport pt. International Food Security Assessment, 2020–30. W badaniach ujęto prognozowane dane dotyczące popytu na żywność oraz tzw. luki żywnościowej (różnicy między żywnością wyprodukowaną a ilością niezbędną do zaspokojenia prognozowanego popytu) w 76 krajach o niskich i średnich dochodach do roku 2030, z regionów: Afryki Subsaharyjskiej, Północnej Afryki, Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz Azji.

Brak bezpieczeństwa żywnościowego został oceniany dla każdego z tych krajów poprzez oszacowanie udziału ludności niezdolnej do osiągnięcia docelowego poziomu kaloryczności wynoszącego 2100 kcal na osobę/dzień. Wartość braku bezpieczeństwa żywnościowego mierzona jest poprzez określenie luki między przewidywanym zapotrzebowaniem na żywność dla tych, którzy są poniżej progu i celu kalorycznego. Zapotrzebowanie na żywność jest wyrażane w ekwiwalentach ziarna w oparciu o zawartość kcal, aby umożliwić agregację w czterech oddzielnych grupach żywności: głównym ziarnie spożywanym w danym kraju, innych ziarnach, korzeniach i bulwach oraz wszelkiej innej żywności.

Bezpieczeństwo żywnościowe – cel raportu

Dochody, ceny żywności i nierówność ekonomiczna są głównymi czynnikami decydującymi o tym, jaki ludność ma dostęp do żywności. Produkcja rolna i warunki rynkowe wpływają na to, ile jest dostępnej żywności. Powszechna dostępność żywności, rosnący poziom dochodów i niskie ceny żywności poprawiają bezpieczeństwo żywnościowe kraju, choć zakres tych korzyści może zależeć od dystrybucji dochodów w danym kraju. I odwrotnie, zakłócenia w dochodach, cenach lub zaopatrzeniu w żywność mogą spowodować wzrost braku bezpieczeństwa żywnościowego, zwłaszcza dla najbiedniejszych obywateli. Zrozumienie, w jaki sposób te czynniki wspólnie wpływają na popyt na żywność, stanowi miarę postępu w ocenie bezpieczeństwa żywnościowego.

Raport USDA zawiera informacje mające na celu oszacowanie długoterminowych prognoz dotyczących bezpieczeństwa żywnościowego w tych 76 krajach. Jak również analizę wpływ szoku dochodowego związanego z pandemią COVID-19 na teraźniejszość i przyszłe bezpieczeństwo żywnościowe.

Wnioski z raportu USDA

Biorąc pod uwagę szybko zmieniającą się sytuację na poziomie krajowym oraz niepewność szacunków dotyczących wpływu COVID-19 na gospodarkę na poziomie krajowym i światowym, wyniki przedstawione w niniejszym raporcie są reprezentatywne dla scenariusza bazowego opartego na tendencjach makroekonomicznych do kwietnia 2020 r., dane dotyczące konsumpcji i produkcji do stycznia 2020 r. oraz tendencje cenowe na przestrzeni lat 2017-2019. W prognozach nie uwzględniono potencjalnych skutków przyszłych katastrof pogodowych, konfliktów zbrojnych lub wydarzeń związanych z niestabilnością polityczną i gospodarczą. W przypadku 76 krajów objętych badaniem autorzy raportu wyciągnęli następujące wnioski:

  • Szacuje się, że w 2020 r. liczba osób pozbawionych bezpieczeństwa żywnościowego wyniesie 844,3 mln, co stanowi wzrost o 83,5 mln (11%), co będzie spowodowane wpływem COVID-19 na dochody ludności. Oznacza to, że 22% ludności z 76 krajów objętych badaniem nie będzie w stanie spożywać 2100 kcal dziennie, czyli średniego poziomu kcal niezbędnego do utrzymania zdrowego i aktywnego stylu życia.
  • Szacuje się, że największy wzrost braku bezpieczeństwa żywnościowego w związku z COVID-19 wystąpi w Azji (41 mln ludzi) i Afryce Subsaharyjskiej (35 mln ludzi).
  • Nawet biorąc pod uwagę wpływ COVID-19 na dochody, przewiduje się poprawę bezpieczeństwa żywnościowego we wszystkich 76 krajach w ciągu najbliższych 10 lat. Przewiduje się, że do 2030 r. liczba ta spadnie do 10% (456,8 mln osób), co oznacza spadek o 46% w porównaniu z rokiem 2020. Pomimo tego gwałtownego spadku, szacunki dotyczące braku bezpieczeństwa żywnościowego w 2030 r. są prawie o 13% większe niż w prognozach sprzed pandemii COVID-19.
  • Poprawa bezpieczeństwa żywnościowego wynika ze wzrostu dochodów, względnie stabilnych cen głównych zbóż w okresie objętym prognozą oraz niższym wzroście liczby ludności, w szczególności w Azji, Ameryce Łacińskiej i na Karaibach.
  • Przewiduje się, że dochód na głowę mieszkańca w następnej dekadzie wzrośnie średnio o prawie 42% dla ujętych w badaniach 76 krajów, ale jest to o 1,3 p.p. mniej niż szacowano przed COVID-19.
  • Luka żywnościowa wskazuje na intensywność braku bezpieczeństwa żywnościowego. Może być ona wyrażona w kcal na osobę/dzień lub w ekwiwalencie ziarna i jest wykorzystywana do pomiaru intensywności bezpieczeństwa żywnościowego. W przypadku 76 badanych krajów przewiduje się, że całkowita luka żywnościowa zmniejszy się we wszystkich czterech regionach z łącznej liczby 44,7 mln ton w 2020 r. do 24,3 mln ton w 2030 r.

Pełna treść raportu 

Źródło: USDA

Wybierz obszar: Koronawirus

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.