Przejdź na stronę główną FoodFakty LinkedIn
Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

Przypomnij hasło Jeśli nie masz konta, Utwórz je
Napisz
Śledź nas na

Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Facebook X LinkedIn

Nowe kompetencje pracowników IJHARS

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Podstawa prawna 

W dniu 4 listopada 2022 roku opublikowano Ustawę z dnia 7 października 2022 roku o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o ochronie roślin przed agrofagami. Ustawa między innym poszerzyła uprawnienia pracowników Inspekcji w zakresie kontroli. 

Zakres zmian 

Po pierwsze do Ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych wprowadzono przepisy umożliwiające przeprowadzanie kontroli sprzedaży na odległość. Do tej pory, brak było przepisów umożliwiających skuteczne przeprowadzenie takiej kontroli. Wprowadzono definicję sprzedaży na odległość (wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem co najmniej jednego środka porozumiewania się na odległość, w tym sprzedaż, o której mowa w art. 36 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz.Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.) a także definicję zakupu kontrolnego (nabycie anonimowo przez pracownika Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych artykułu rolno-spożywczego w celu kontroli w zakresie jakości handlowej tego artykułu).

Uprawnienia pracowników Inspekcji 

Obecnie pracownicy Inspekcji mogą dokonywać anonimowo zakupów na odległość posługując się danymi osobowymi (imieniem i nazwiskiem) losowo przydzielonymi im z bazy imion i nazwisk prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora. Kontrolowanemu podmiotowi zostanie okazane upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz zostanie mu okazana legitymacje służbowa pracownika w terminie 7 dni od dokonania zakupu, a w przypadku gdy próbka pobrana przez zakup kontrolny została poddana badaniom laboratoryjnym, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz legitymacja służbowa są̨ okazywane kontrolowanemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez organ wyników badań laboratoryjnych jednocześnie z wynikami badań laboratoryjnych. Pracownicy Inspekcji mają możliwość rejestracji audio i video przebiegu zakupu. 

Podobne rozwiązanie wprowadzono przy kontroli sprzedaży detalicznej, gdzie pracownik najpierw dokonuje zakupu kontrolnego, a następnie okazuje legitymację służbową i upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. 

Udział Policji w czynnościach kontrolnych

Bardzo istotną zmianą jest umożliwienie pracownikom Inspekcji korzystania ze wsparcia Policji bądź straży gminnej w trakcie wykonywania czynności kontrolnych. Do ustawy dodano art. 24c., który brzmi: „Organ Inspekcji może zwrócić się o pomoc do Policji lub straży gminnej (miejskiej), jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że w toku kontroli natrafi na opór, który utrudni lub uniemożliwi przeprowadzenie kontroli. Właściwy miejscowo komendant Policji lub straży gminnej (miejskiej) zapewnia pomoc przy przeprowadzeniu kontroli.”;

Konkluzje 

Te zmiany należy ocenić pozytywnie, ponieważ do tej pory brak było rozwiązań umożliwiających kontrolę sprzedaży prowadzonej na odległość, a także przepisów umożliwiających anonimowy zakup produktów przez pracowników Inspekcji, co z pewnością ograniczało ich możliwości działania w zakresie kontroli. Przepisy te obowiązują od 18 listopada 2022 roku, gdyż weszły w życie po upływie 14 dniowego vacatio legis.

Wybierz temat: Inspekcje Państwowe Prawo żywnościowe

Autor: Paweł Borek

Paweł Borek

Paweł Borek – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny. Pracował m.in. w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gdańsku, kancelariach prawnych, był szefem działu prawnego Spółki Irlandzkiej, która sprzedawała suplementy diety na terenie Europy.

Obecnie prowadzi kancelarię BOREKLegal, w ramach której doradza przedsiębiorcom działającym w branży żywnościowej. Reprezentuje klientów przed organami administracji (inspekcje sanitarne, inspekcje handlowe, IJHARS, UOKiK) a także sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa żywnościowego w prasie krajowej oraz zagranicznej (European Food and Feed Law Review). Członek Food Lawyers Network organizacji skupiającej prawników z całego świata zajmujących się prawem żywnościowym.

Przeczytaj także

 • 28.11.2022

  Od kiedy w Polsce będą obowiązywać przepisy Dyrektywy Omnibus?

  Dyrektywa Omnibus wprowadziła szereg rozwiązań prawnych mających chronić konsumentów, z których dwa są szczególnie istotne z punktu widzenia producentów i dystrybutorów żywności 

  Czytaj więcej
 • 18.07.2022

  Dlaczego (czasami) warto się odwoływać - Abstrakt artykułu

  Inspiracją do dzisiejszego artykułu była publikacja, która ukazała się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (...). Z informacji tej wynika, iż w roku 2020 Inspekcja przeprowadziła ponad 67 tysięcy kontroli, a także, że w 2020 r. IJHARS podczas planowych kontroli skontrolowała ponad 1700 podmiotów działających na rynku spożywczym. Zestawiając te dane dochodzimy do wniosku, iż przedsiębiorca działający na rynku spożywczym kontrolowany był średnio 40 razy w ciągu roku, co praktycznie nie jest możliwe, ponieważ kontrola u danego podmiotu musiałaby się odbywać średnio częściej niż co 10 dni. 

  Czytaj więcej
 • 24.02.2022

  Odżywcze właściwości białka w proszku ze świerszczy, szarańczy i poczwarek jedwabników

  Tradycyjna hodowla zwierząt spełnia wymagania żywieniowe człowieka w zakresie podaży białka, ale w niedalekiej przyszłości owady prawdopodobnie będą alternatywą w niedoborach białkowych kiedy populacja ludzka osiągnie 10 miliardów w 2050 roku, a środowisko naturalne zostanie zdewastowane pogłębiającymi się zmianami klimatycznymi.

  Czytaj więcej

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.