Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Wyrok WSA w Warszawie w przedmiocie kary pieniężnej za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli

Kategoria: Prawo Żywnościowe

W ostatnim czasie opublikowano uzasadnienie do wyroku WSA w Warszawie w którym sąd ten argumentował zasadność, wysokość i kryteria nakładania kary pieniężnej w przedmiocie utrudniania prowadzenia kontroli urzędowych (Wyrok WSA w Warszawie z 14 czerwca 2017 r., sygn. akt VI SA/Wa 573/17). Skarga do WSA dotyczyła wymierzenia przez organ (GIJHARS) kary pieniężnej  w wysokości 34.000 zł za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorcy. Zgodnie z aktualną tezą orzeczenia: "Nawet długotrwale zły stan zdrowia przedsiębiorcy nie uzasadnia odstąpienia od nakazanych prawem czynności kontrolnych."

Oddalając skargę, wojewódzki sąd administracyjny wskazał następujące motywy:

  • „Podstawą prawną nałożonej na skarżącą kary pieniężnej w wysokości 34 000 zł był przepis art. 40a ust. 1 pkt 1 Ustawy o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1604), w myśl którego: " Kto (...) uniemożliwia organowi Inspekcji lub organowi Inspekcji Handlowej przeprowadzanie kontroli, o których mowa w ustawie, lub kontroli przeprowadzanych na podstawie przepisów odrębnych, podlega karze pieniężnej w wysokości do dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem";
  • "(...) Z wyżej cytowanych przepisów u.s.g. wynika, iż bez względu na przyczynę nieobecności przedsiębiorcy w siedzibie kontrolowanego przedsiębiorstwa winien on zapewnić reprezentację, t.j. wskazać osobę, która będzie uczestniczyła przy kontroli, zastępując jego samego. Wynika to z doniosłości czynności, jakie są związane z kontrolą przedsiębiorcy. W przypadku rozpatrywanej sprawy, przedmiotem kontroli miały być przede wszystkim faktury sprzedaży podłoży do upraw wprowadzonych do obrotu jakoby bez pozwolenia. Jak podkreślił organ, kontrola wprowadzania do obrotu nawozów miała przede wszystkim na celu zapewnienie zdrowia i życia ludzkiego poprzez zapobieganie wprowadzaniu do obrotu nawozów, które nie zostały odpowiednio przebadane oraz dopuszczone do obrotu przez odpowiednie organy.(...)".
  • „(…) właściwa w opisanej sytuacji jest ocena organu odwoławczego, iż kara pieniężna w wysokości 34.000,00 zł, jest karą adekwatną do stwierdzonych nieprawidłowości, naruszonych reguł prawa, popełnionego czynu oraz do oceny przesłanek z art. 40a ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych."

Centrum Prawa Żywnościowego: www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.