Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Szczegółowe warunki wdrażania nowych przepisów dot. produkcji ekologicznej

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/279 z dnia 22 lutego 2021 r. określono  szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w sprawie kontroli i innych środków zapewniających identyfikowalność i zgodność w produkcji ekologicznej oraz znakowania produktów ekologicznych. Uchwalenie niniejszego rozporządzenia było niezbędne ze względu na konieczność doprecyzowania postanowień rozporządzenia 2018/848, które w istotny sposób znowelizuje przepisy dotyczące rolnictwa i produkcji ekologicznej. Tak duża zmiana wymaga ustanowienia szeregu przepisów wykonawczych doprecyzowujących postanowienia rozporządzenia 2018/848. 

Przepisy rozporządzenia 2021/279 odnoszą się przede wszystkim do środków ostrożności mających na celu zapobieganie obecności niedopuszczonych produktów i substancji oraz środków, które należy wprowadzać w przypadku obecności niedopuszczonych produktów lub substancji. Z tego względu konieczne było określenie konkretnych etapów procedur, które w wypadku zaistnienia takich sytuacji należy zastosować oraz dokumentów jakie należy przedstawić w przypadku, kiedy podmioty uczestniczące w łańcuchu produkcji powezmą podejrzenie - z powodu obecności niedopuszczonych produktów lub substancji – że produkt, który ma być stosowany lub wprowadzany do obrotu jako produkt ekologiczny lub produkt w okresie konwersji, jest niezgodny z przepisami rozporządzenia 2018/848.

W pierwszej kolejności określono etapy procedury stosowane w przypadku podejrzenia niezgodności z przepisami z powodu obecności niedopuszczonych produktów lub substancji oraz metodykę przeprowadzania urzędowego postępowania wyjaśniającego. Dotyczy to w szczególności zakresu tego, co właściwe organy lub, w stosownych przypadkach, jednostki certyfikujące lub organy kontrolne określają są zobowiązane określić w trakcie postępowania wyjaśniającego oraz do wniosków w przedmiocie jakich aspektów powinno ono prowadzić. Określono także szczególne warunki w zakresie stosowania oznaczeń przewidzianych dla produktów pochodzenia roślinnego wytworzonych w okresie konwersji. 

Istotne znacznie ma także określenie przepisów dotyczących grup podmiotów. Ustalono m.in. maksymalną wielkość takiej grupy podmiotów, która wynosi 2 000 członków oraz niezbędne dokumenty i sposób dokonywania zapisów do celów systemu kontroli wewnętrznych w ramach grupy podmiotów. Określono również zakres informacji oraz danych, jakie niniejsze dokumenty powinny obejmować oraz zadania nałożone na kierownika systemu kontroli wewnętrznych. 

W odniesieniu do warunków przeprowadzania kontroli określono minimalny odsetek kontroli oraz pobierania próbek w zależności od ryzyka wystąpienia niezgodności z odpowiednimi przepisami, np. przypadku kontroli urzędowych podmiotów lub grup podmiotów, co najmniej 10% wszystkich  co rocznych kontroli przeprowadza się bez uprzedzenia. Ponadto, właściwe organy krajowe mogą krajowy katalog środków, które może obejmować np. co najmniej wykaz niezgodności z przepisami wraz z odniesieniem do przepisów szczegółowych oraz zaklasyfikowanie niezgodności z przepisami do trzech kategorii: nieznaczne, znaczne i krytyczne, z uwzględnieniem określonych kryteriów. 

W celu zapewnienia sprawnej i skutecznej wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi oraz Komisją właściwe organy korzystają z systemu informatycznego rolnictwa ekologicznego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia 2021/279. szczegóły dotyczące wdrażania postanowień niniejszego rozporządzenia zostały sformułowane w jego załącznikach. 

Pełen tekst rozporządzenia 2021/279 dostępny jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.062.01.0006.01.POL&toc=OJ:L:2021:062:TOC 

 

Wybierz obszar: Eko Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.