Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości dot. mleka w napojach spirytusowych

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Sąd Krajowy w Hamburgu (Niemcy) zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości dotyczącym możliwości użycia mleka jako substancji lub preparatu aromatycznego w likierze jajecznym. Zgodnie z wyrokiem Trybunału (dziewiąta izba) z 25 października 2018 r. w sprawie Tänzer & Trasper GmbH przeciwko Altenweddinger Geflügelhof KG (sygn. C342/17) nie jest to możliwe.

Fragmenty motywów rozstrzygnięcia

  • „(…) nośnie do celu rozporządzenia nr 110/2008 – po pierwsze, motyw 4 tego aktu wskazuje cel polegający na zapewnieniu bardziej systematycznego podejścia do prawodawstwa regulującego kwestie napojów spirytusowych poprzez ustanowienie jasnych kryteriów dotyczących wytwarzania, opisu, prezentowania i etykietowania tych napojów, jak również ochrony oznaczeń geograficznych. Ponadto motyw 9 tego rozporządzenia wskazuje, że akt ten zmierza również do ustanowienia szczególnych środków w odniesieniu do opisu i prezentacji napojów spirytusowych służących w szczególności zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystywaniu określenia „napój spirytusowy” i nazw napojów spirytusowych w odniesieniu do wyrobów, które nie odpowiadają definicjom zawartym w załączniku II do tego rozporządzenia. Tak więc definicje znajdujące się w tym załączniku stanowią ściśle środki szczególne dotyczące opisu i prezentowania napojów spirytusowych, o których mowa w poprzednim. W zakresie, w jakim te definicje, znajdujące się zatem w centrum systemu ustanowionego rozporządzeniem nr 110/2008, i ich dokładność ma służyć celowi przywołanemu również w poprzednim punkcie, polegającemu na unikaniu nadużywania nazw handlowych napojów spirytusowych, muszą one podlegać ścisłej wykładni, albowiem w przeciwnym razie system ten zostałby osłabiony. W tych okolicznościach możliwość dodania dodatkowych składników do tych wymienionych w przywołanych definicjach może zostać dopuszczona wyłącznie w wypadku, gdy została ona wyraźnie w nich przewidziana”;
  • „taka sytuacja nie występuje w wypadku pkt 41 załącznika II do rozporządzenia nr 110/2008, który nie zawiera żadnej wzmianki odnośnie do możliwości dodania składników innych niż te wymienione w pkt 41 lit. a) tego załącznika. Jedynie użycie, ponad te składniki, pewnych substancji i preparatów aromatyzujących jest wyraźnie przewidziane, i to w warunkach szczegółowo określonych, w pkt 41 lit. c) tego załącznika. Tymczasem mleka nie można zakwalifikować jako „substancji” lub „preparatu” aromatycznego. Wykładnia definicji znajdującej się w pkt 41 załącznika II do rozporządzenia nr 110/2008 w tym znaczeniu, że wymienione w niej składniki są tymi, które likier jajeczny musi co najmniej zawierać – jak zasadniczo zauważają Tänzer & Trasper i Komisja – prowadziłaby do zezwolenia na dodanie nie tylko mleka, lecz także każdego innego produktu, co z kolei stanowiłoby naruszenie celu polegającego na wskazaniu jasno określonych kryteriów dotyczących wytwarzania, opisu, prezentowania i etykietowania napojów spirytusowych zdefiniowanych w tym załączniku”;
  • „(…) Możliwość dodania do likieru jajecznego składników innych niż te przewidziane w sposób wyczerpujący w ramach tej listy wywierałaby negatywny wpływ na przejrzystość i mogłaby dla producentów stanowić zachętę do dodawania tańszych składników, ze szkodą dla uczciwej konkurencji i ochrony konsumentów. W świetle powyższych rozważań na zadane pytanie trzeba udzielić odpowiedzi, że pkt 41 załącznika II do rozporządzenia nr 110/2008 należy interpretować w ten sposób, że aby napój alkoholowy mógł być opatrzony nazwą handlową „likier jajeczny”, nie może zawierać składników innych niż te wymienione w tym przepisie”.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.