Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Nawadnianie i produkcja prosiąt – więcej czasu na złożenie wniosków

Kategoria: Biznes

Termin składania wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie – został wydłużony o miesiąc. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje dokumenty do 27 czerwca br.

Można wnioskować o wsparcie w dwóch obszarach jednocześnie. Dokumenty można złożyć osobiście w placówce ARiMR, przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Dotychczas, w ramach wszystkich naborów na „Modernizację gospodarstw rolnych” finansowanych z budżetu PROW na lata 2014–2020, umowy podpisało 42,5 tys. rolników, którzy otrzymali blisko 6 mld zł.

Wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt (obszar A) – zasady

 • O dofinansowanie inwestycji mogą się ubiegać rolnicy m.in. posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 do 300 ha, którego wielkość ekonomiczna wynosi od 13 tys. do 250 tys. euro lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej.
 • Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie składających wniosek. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji w każdym gospodarstwie powinna osiągnąć co najmniej 13 tys. euro.
 • Rolnik musi udokumentować osiągnięcie przychodu w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Warunek ten nie dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
 • Inwestycja zrealizowana w tym obszarze wsparcia musi doprowadzić do osiągnięcia wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10 proc.
 • Refundacji w ramach inwestycji w obszarze rozwoju produkcji prosiąt podlegają m.in.: koszty budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej; koszty zakupu lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie do wartości rynkowej majątku; koszty budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej.
 • Refundacją są objęte także tzw. koszty ogólne, czyli te związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Mogą to być np. koszty przygotowania dokumentacji technicznej – kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej i tym podobnych. Są to również koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz te związane z kierowaniem robotami budowlanymi, ale również wynagrodzenia doradców.
 • Koszty ogólne nie mogą przekroczyć 10 proc. pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
 • Limit wsparcia, które można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014–2020 w obszarze rozwój produkcji prosiąt, to 900 tys. zł., lecz w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich (w tym ich wyposażeniem),maksymalna wysokość pomocy to 200 tys. zł.
 • Wsparcie jest, co do zasady, przyznawane w postaci refundacji części kosztów kwalifikowanych.
 • Standardowo wsparcie wynosi 50 proc., a w przypadku gdy ubiega się o nie młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku gospodarzy, poziom dofinansowania jest wyższy i sięga 60 proc.
 • Rolnicy, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w obszarze A w latach 2015–2018 i którym wypłacono wsparcie za zrealizowaną operację związaną z budynkami inwentarskimi lub magazynami paszowymi lub przyznano pomoc na taką operację, ale nie została ona jeszcze zakończona, mogą otrzymać dofinansowanie wyłącznie na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, itp., mogących służyć produkcji w obszarze A, o ile nie wykorzystali w pełni przysługującej im kwoty pomocy.

Wsparcie na inwestycje w nawadnianie – zasady

 • Wsparcie jest skierowane do rolników, którzy posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 do 300 ha lub prowadzą produkcję w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.
 • Przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa oraz wykazania wzrostu GVA.
 • Starający się o to wsparcie musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł.
 • Podobnie jak miało to miejsce w przypadku obszaru A, wymóg ten nie dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
 • Wsparcie można otrzymać na: wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej oraz ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.
 • Dofinansowanie obejmuje także koszty: wykonania ujęć wody, zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania.
 • Maksymalna kwota pomocy, którą można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014–2020 w tym obszarze, to 100 tys. zł.
 • Wsparcie przyznawane jest w postaci refundacji części kosztów kwalifikowanych.
 • Standardowo wsparcie wynosi 50 proc., a w przypadku gdy o środki finansowe ubiega się młody rolnik, poziom dofinansowania sięga 60 proc.

Źródło: MRiRW

Wybierz obszar: Inspekcje Państwowe Przemysł mięsny

Autor: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przeczytaj także

 • 26.05.2022

  Santander AGROskop kwiecień 2022: owoce i warzywa

  Według ocen KE dla unijnego rynku jabłek, w sezonie 2021/22 ok. 6 mln t jabłek zostanie sprzedanych na rynek owoców deserowych (-5% r/r oraz -11% vs. średnia 5-letnia). Z kolei do przetwórstwa ma trafić 5,3 mln t (+12% r/r oraz +32% vs. średnia wieloletnia). Zmniejszenie podaży owoców kierowanych na deser jest związane w dużej mierze z ograniczeniami eksportowymi z UE, w tym na Białoruś oraz do Egiptu.

  Czytaj więcej
 • 20.05.2022

  Santander AGROskop kwiecień 2022: mleko

  Według kwietniowej prognozy KE, w całym 2022 unijna produkcja mleka pozostanie na poziomie z roku 2021. Przy spadającym pogłowiu krów mlecznych, stabilizacja produkcji będzie efektem postępującej poprawy wydajności.

  Czytaj więcej
 • 19.05.2022

  Santander AGROskop kwiecień 2022: mięso

  KE dla rynku mięsa zakłada spadek unijnej produkcji wołowiny oraz wieprzowiny w 2022 r., odpowiednio o 0,9% oraz 3%. Obecnie wiele wyzwań stoi przed producentami trzody chlewnej, co jest związane z utrzymującą się niską rentownością, pomimo wzrostu cen żywca. W przypadku drobiu prognozuje się wzrost produkcji, po spadku zanotowanym w roku ubiegłym.

  Czytaj więcej

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.