Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego ws odrzucenia skargi

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Treść postanowienia

21 czerwca br. NSA wydał postanowienie w Warszawie na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej z zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2018 r. (sygn. akt III SA/Gd 133/18), odrzucające skargę w przedmiocie zakazu wprowadzenia do obrotu i przetwórstwa spożywczego.

Sąd wezwał skarżącą spółkę do uzupełnienia braków formalnych skargi przez nadesłania kompletnego odpisu KRS-u, gdyż dołączony do skargi odpis zawierał jedynie strony nieparzyste. W wezwaniu określono termin 7 dni i rygor odrzucenia skargi, zaś skarżąca nie uzupełniła w terminie braków formalnych skargi.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu podkreślono, że:

  • organy lub osoby uprawnione do działania w imieniu jednostek organizacyjnych muszą udowodnić, że mają prawo do działania za stronę, a udowodnienie umocowania musi mieć formę dokumentu złożonego lub okazanego sądowi przy pierwszej czynności w postępowaniu;
  • dokumentem wykazującym umocowanie do działania w imieniu strony skarżącej jest co do zasady odpis z KRS. Skoro więc sąd musi dysponować dokumentem potwierdzającym należytą reprezentację strony, co wprost wynika z powołanych wyżej przepisów art. 28 i art. 29 p.p.s.a., to brak takiego dokumentu jest brakiem formalnym skargi skutkującym wezwaniem strony do jego uzupełnienia na podstawie art. 49 § 2 p.p.s.a.
  • brak dokumentu stwierdzającego umocowanie do reprezentacji strony stanowi brak formalny, którego usunięcie w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a. w odniesieniu do spółek kapitałowych polega na przedstawieniu aktualnego odpisu z rejestru KRS. Natomiast niewykonanie w terminie nałożonego przez sąd obowiązku przedstawienia dokumentu powoduje odrzucenie skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.
  • możliwość samodzielnego pobrania przez Sąd wydruku komputerowego i uzyskanie aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru, nie czyni wezwania do uzupełnienia braku w postaci odpisu z KRS zbędnym, co w konsekwencji powodowałoby niemożność odrzucenia skargi z powodu niewywiązania się z tego obowiązku.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.