Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Szczególne wymogi dotyczące wprowadzania na terytorium Unii drewnianego materiału opakowaniowego

Kategoria: Opakowania, Prawo Żywnościowe

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/127 z dnia 3 lutego 2021 r. określono szczególne wymogi dotyczące wprowadzania na terytorium Unii drewnianych materiałów opakowaniowych do transportu niektórych towarów pochodzących z niektórych państw trzecich i wymogi dotyczące kontroli zdrowia roślin w odniesieniu do takich materiałów. W myśl art. 2 pkt 1) rozporządzenia 2021/127 „drewniany materiał opakowaniowy” oznacza każdy produkt z drewna w postaci skrzyń, pudeł, klatek, bębnów i podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych i pozostałych platform załadunkowych, nadstawek do palet płaskich i drewna sztauerskiego, niezależnie od tego, czy są one faktycznie wykorzystywane w transporcie wszelkiego rodzaju przedmiotów; nie obejmuje to drewna surowego o grubości 6 mm lub mniejszej, drewna przetworzonego uzyskanego przy pomocy kleju, wysokiej temperatury i ciśnienia lub przy pomocy ich dowolnej kombinacji ani drewna sztauerskiego używanego do zabezpieczenia przesyłek drewna, zbudowanego z drewna tego samego typu i tej samej jakości co drewno w przesyłce. 

Natomiast „określone towary” oznaczają towary spełniające wszystkie poniższe kryteria:

  • pochodzą z państw trzecich wymienionych w załączniku (tj. Białoruś, Chiny, Indie);
  • co najmniej do punktu kontroli granicznej pierwszego przybycia są one zabezpieczane, chronione drewnianym materiałem opakowaniowym lub przewożone w drewnianym materiale opakowaniowym;
  • są oznaczone odpowiednimi kodami Nomenklatury scalonej (CN) lub kodami TARIC oraz opatrzone odpowiednimi opisami określonymi w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87, wymienionymi w załączniku (skonsolidowany tekst rozporządzenia nr 2658/87 znajdziesz pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A01987R2658-20210101)

W konsekwencji, drewniany materiał opakowaniowy może być wprowadzany na terytorium Unii wyłącznie wtedy, gdy spełnione są oba poniższe wymogi:

  • właściwe organy lub podmioty, które są odpowiedzialne za wprowadzenie danego drewnianego materiału opakowaniowego lub które wiedzą o jego przybyciu na terytorium Unii, z wyprzedzeniem powiadamiają właściwy organ w punkcie kontroli granicznej pierwszego przybycia, że dany drewniany materiał opakowaniowy zostanie wprowadzony na terytorium Unii;
  • kontrole zdrowia roślin przewidziane w przepisach niniejszego rozporządzenia wykazują, że dany drewniany materiał opakowaniowy spełnia przewidziane prawem wymogi tj. sformułowane w art. 43 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) 2016/2031. Skonsolidowany tekst rozporządzenia (UE) 2016/2031 znajdziesz pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02016R2031-20191214.

Zgodnie z tym przepisem, drewniany materiał opakowaniowy, niezależnie od tego, czy jest faktycznie wykorzystywany w transporcie wszelkiego rodzaju przedmiotów, wprowadza się na terytorium Unii tylko wówczas, gdy spełnia wszystkie następujące wymogi:

a) został poddany jednemu lub większej liczbie zatwierdzonych zabiegów oraz spełnia mające zastosowanie wymogi określone w załączniku 1 do Międzynarodowego Standardu dla Środków Fito­ sanitarnych nr 15 – przepisy w sprawie drewnianego materiału opakowaniowego w handlu międzynarodowym (ISPM 15);

b) jest oznakowany znakiem, o którym mowa w załączniku 2 do ISPM15, poświadczającym, że został poddany zabiegom, o których mowa w lit. a).

Powyższy  ustęp nie ma zastosowania do drewnianego materiału opako­waniowego, który podlega wyłączeniom przewidzianym w ISPM15.

Pełen tekst rozporządzenia dostępny jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.040.01.0003.01.POL&toc=OJ:L:2021:040:FULL 

Wybierz obszar: Opakowania Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn