Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Nowe warunki sprawdzania dokumentacji rozliczeniowej w produkcji ekologicznej

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Od 1 stycznia 2022 r. zaczną być stosowane nowe warunki sprawdzania dokumentacji rozliczeniowej w produkcji ekologicznej. W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/771 z dnia 21 stycznia 2021 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 przez ustanowienie szczegółowych kryteriów i warunków dotyczących sprawdzania dokumentacji rozliczeniowej w ramach kontroli urzędowych w zakresie produkcji ekologicznej oraz kontroli urzędowych grup podmiotów określono szereg warunków odnoszących się do wykonywania urzędowych kontroli dokumentów w produkcji ekologicznej. 

W myśl przepisu art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2021/771,  kontrola bezpośrednia na miejscu zgodnie z art. 38 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/848 /przepisy dotyczące weryfikacji zgodności/ obejmuje kontrolę identyfikowalności oraz kontrolę bilansowania masy w odniesieniu do podmiotu lub grupy podmiotów przeprowadzane za pomocą sprawdzania dokumentacji rozliczeniowej. Przeprowadzenie kontroli identyfikowalności i bilansowania masy zgodnie ze standardowym wzorem, udokumentowaną w pisemnym raporcie, o którym mowa w art. 38 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2018/848 /przepisy dotyczące pisemnego raportu/.  

Do celów kontroli identyfikowalności i kontroli bilansowania masy wybór produktów, grup produktów i okresu objętego kontrolą odbywa się na podstawie oceny ryzyka. Zgodnie z art. 1 ust. 5 rozporządzenia 2021/771 „W stosownych przypadkach kontrola bilansowania masy obejmuje co najmniej następujące elementy uzasadnione odpowiednimi dokumentami, w tym ewidencją zapasów i dokumentacją finansową:

  • rodzaj i ilość produktów dostarczonych do jednostki oraz, w stosownych przypadkach, zakupionych materiałów a także wykorzystanie takich materiałów, oraz, w stosownych przypadkach, skład produktów;
  • rodzaju i ilości produktów składowanych w obiektach;
  • rodzaj i ilość produktów wydanych przez jednostkę podmiotu lub grupy podmiotów do obiektów odbiorcy lub jego obiektów magazynowych;
  • w przypadku podmiotów, które kupują i sprzedają produkt(-y) bez fizycznego kontaktu z produktem(-ami), rodzaj i ilości produktów, które zostały zakupione i sprzedane, oraz dostawcy, a jeżeli są to różne podmioty – sprzedawcy lub eksporterzy i nabywcy, a jeżeli są to różne podmioty – odbiorcy;
  • wydajność produktów uzyskanych, zebranych lub pozyskanych w poprzednim roku;
  • rzeczywista wydajność produktów uzyskanych, zebranych lub pozyskanych w bieżącym roku;
  • liczba lub masa w przypadku zwierząt gospodarskich utrzymywanych w bieżącym i poprzednim roku;
  • wszelkie straty, wzrost lub spadek ilości produktów na dowolnym etapie produkcji, przygotowania i dystrybucji;
  • produkty ekologiczne lub produkty w okresie konwersji sprzedawane na rynku jako nieekologiczne”.

Określono także warunki przeprowadzania urzędowych kontroli w odniesieniu do grup podmiotów, które wraz z rozpoczęciem stosowania przepisów rozporządzenia 2018/848 będą mogły ubiegać się o przystąpienie do systemu certyfikacji ekologicznej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia 2021/771 „W celu certyfikacji i weryfikacji zgodności grupy podmiotów właściwy organ lub, w stosownych przypadkach, organ kontrolny lub jednostka certyfikująca wyznaczają inspektorów właściwych do oceny systemów kontroli wewnętrznych”. 

Wszystkie szczegółowe warunki i kryteria dotyczące sprawdzania dokumentacji rozliczeniowej w ramach kontroli urzędowych w zakresie produkcji ekologicznej oraz kontroli urzędowych grup podmiotów określone zostały w przepisach rozporządzenia 2021/771. 

Pełen tekst rozporządzenia 2021/771 dostępny jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.165.01.0025.01.POL&toc=OJ%3AL%3A2021%3A165%3ATOC 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat praktycznego stosowania prawa żywnościowego oraz jak najbardziej efektywnie korzystać z darmowych baz aktów prawnych takich jak ISAP oraz Eur-lex? Nie czekaj i zapisz się na szkolenie online! Więcej szczegółów znajdziesz pod adresem:

https://foodfakty.pl/praktyczne-stosowanie-prawa-zywnosciowego-isap-eur-lex-wskazowki-dla-technologow-zywnosci  

Wybierz obszar: Eko Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.