Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Nowe wymogi dot. wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/625 z dnia 4 marca 2019 r. uzupełniono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (tj. rozporządzenie ws. urzędowych kontroli). Na mocy rozporządzenia 2019/625 uzupełniono wymogi w odniesieniu do wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi z państw trzecich lub ich regionów w celu zapewnienia ich zgodności z mającymi zastosowanie wymogami ustanowionymi w odpowiednich przepisach lub z wymogami uznawanymi za co najmniej równoważne z nimi. Wymogi te obejmują: 

a) identyfikację zwierząt i towarów podlegających następującym wymogom dotyczącym wprowadzania do Unii:

(i) wymóg, aby te zwierzęta i towary pochodziły z państwa trzeciego lub jego regionu wymienionego w wykazie zgodnie z art. 126 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625;

(ii) wymóg, aby te zwierzęta i towary były wysyłane z zakładów spełniających mające zastosowanie wymogi, o których mowa w art. 126 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625, lub wymogi uznawane za co najmniej równoważne z nimi, i figurujących w wykazach sporządzonych i uaktualnianych zgodnie z art. 127 ust. 3 lit. e) ppkt (ii) i (iii) rozporządzenia (UE) 2017/625, a także aby przesyłki te były przyjmowane lub przygotowywane w tych zakładach;

(iii) wymóg, aby każdej przesyłce zwierząt i towarów towarzyszyły świadectwo urzędowe lub poświadczenie urzędowe, lub wszelkie inne dowody zgodności z przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625, takie jak poświadczenie prywatne, zgodnie z art. 126 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625;

b) wymogi dotyczące wprowadzania do Unii niektórych zwierząt i towarów z państwa trzeciego lub jego regionu wymienionego w wykazie zgodnie z art. 127 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625;

c) wymogi, aby przesyłki niektórych towarów z państw trzecich były wysyłane z zakładów spełniających mające zastosowanie wymogi, o których mowa w art. 126 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625, lub wymogi uznawane za co najmniej równoważne z nimi, i figurujących w wykazach sporządzonych i uaktualnianych zgodnie z art. 127 ust. 3 lit. e) ppkt (ii) i (iii) rozporządzenia (UE) 2017/625, a także aby przesyłki te były przyjmowane lub przygotowywane w tych zakładach;

d) wymogi dotyczące wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu następujących określonych produktów w uzupełnieniu do wymogów ustanowionych zgodnie z art. 126 rozporządzenia (UE) 2017/625:

(i) mięsa świeżego, mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, produktów mięsnych, mięsa oddzielonego mechanicznie i surowców przeznaczonych do produkcji żelatyny i kolagenu;

(ii) żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich;

(iii) produktów rybołówstwa;

(iv) produktów złożonych;

e) dodatkowe wymogi dotyczące świadectw urzędowych, poświadczeń urzędowych i poświadczeń prywatnych, które muszą towarzyszyć niektórym zwierzętom i towarom wprowadzanym do Unii.

Natomiast przepisy niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania do:

- zwierząt i towarów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, jednak w przypadku gdy w chwili wprowadzenia do Unii nie zdecydowano o przeznaczeniu zwierząt i towarów, przepisy niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie;

- zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, które są wyłącznie przemieszczane przez terytorium Unii tranzytem i nie są wprowadzane obrotu.

Dodatkowo, określono zwierzęta i towary, które muszą pochodzić z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 126 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625, a są to:

- produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym mięso gadów i martwe całe owady, części owadów lub przetworzone owady, w odniesieniu do których określono kody Nomenklatury scalonej (kody CN) w rozdziałach 2–5, 15 i 16 oraz kody systemu zharmonizowanego (kody HS) w pozycjach: 1702 , 1806 , 2102 , 2103 , 2105 , 2106 , 2202 , 2301 , 2822 , 2932 , 3001 , 3002 , 3501 , 3502 , 3503 , 3504 , 3507 , 3913 , 4101 , 4102 , 4103 , 4110 i 9602 części drugiej załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, jeżeli produkty te są przeznaczone do spożycia przez ludzi;

- żywe owady objęte kodem CN 0106 49 00  w części drugiej załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87.

Sformułowano także wymogi dotyczące:

- wprowadzania do Unii niektórych zwierząt i towarów z państwa trzeciego lub jego regionu w pewnych określonych sytuacjach

- wprowadzania do Unii niektórych towarów z państwa trzeciego w zależności od zakładu (oraz zakłady, wobec których takie wymogi nie mają zastosowania)

- przesyłek mięsa świeżego, mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, produktów mięsnych, mięsa oddzielonego mechanicznie i surowców przeznaczonych do produkcji żelatyny i kolagenu

- przesyłek żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich

- przesyłek produktów złożonych

- specjalnych wymogów w odniesieniu do produktów rybołówstwa

Określono również przepisy w odniesieniu do wykazu obszarów produkcyjnych, świadectw urzędowych oraz prywatnych poświadczeń

Rozporządzenie 2019/625 stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r. 

Więcej informacji na temat specjalnych warunków importu do UE produktów złożonych znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej: 

https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/special-eu-import-conditions-composite-products_en 

Pełen tekst rozporządzenia 2019/625 dostępny jest pod adresem: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0625-20190517 

Pełen tekst rozporządzenia 2017/625 w sprawie urzędowych kontroli dostępny jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02017R0625-20191214 

Wybierz obszar: Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.