Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Kategoria: Opakowania, Prawo Żywnościowe

Podstawa prawna

Nowelizacja została wprowadzona na mocy ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. W konsekwencji zmianie uległy również przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ustawa jest efektem wielomiesięcznych prac nad kształtem m.in. systemu kaucyjnego, który obecnie został już wprowadzony do polskiego porządku prawnego. 

Treść nowelizacji 

Kluczowym aspektem nowelizacji jest uchwalenie przepisów dotyczących zasad funkcjonowania systemu kaucyjnego, który został szczegółowo uregulowany w nowo dodanym do przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi rozdziale 6b. Zgodnie z art. 40g niniejszej ustawy, system kaucyjny m.in. obejmuje terytorium całego kraju oraz nie wymaga okazania dowodu zakupu produktu w opakowaniu na napoje objętym systemem kaucyjnym w celu zwrotu pobranej kaucji. System kaucyjny jest prowadzony przez podmiot reprezentujący, który m.in. zapewnia selektywne zbieranie opakowań i odpadów opakowaniowych w celu osiągania wymaganych poziomów, a także odbiera opakowania i odpady opakowaniowe z jednostek handlu detalicznego i hurtowego oraz innych punktów zbierających opakowania i odpady opakowaniowe, objętych systemem kaucyjnym. Wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje oraz wprowadzający bezpośrednio produkty w opakowaniach na napoje zostali zobowiązani do umieszczania na opakowaniach oznakowania wskazującego na objęcie opakowania systemem kaucyjnym oraz określającego wysokość kaucji, która maksymalnie może wynieść 2 zł. Natomiast zezwolenie na prowadzenie systemu kaucyjnego wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. W ustawie określono również m.in. sposób obliczania wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia poziomu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań. 

Więcej na temat projektu niniejszej nowelizacji dowiesz się z artykułu:

https://foodfakty.pl/co-zaklada-projekt-ustawy-wdrazajacej-system-kaucyjny-abstrakt-artykulu

Definicje legalne

Nowelizacja wprowadza również szereg nowych definicji takich jak np.:

-kaucja - „rozumie się przez to określoną kwotę pieniężną pobieraną w momencie sprzedaży produktu w opakowaniu na napoje jednorazowego albo wielokrotnego użytku, o których mowa w załączniku nr 1a do ustawy, będącego napojem, od użytkownika końcowego tego napoju i zwracaną w momencie zwrotu odpowiednio opakowania objętego systemem kaucyjnym albo odpadu opakowaniowego powstałego z opakowania objętego systemem kaucyjnym";

-system kaucyjny - „rozumie się przez to system, w którym przy sprzedaży produktów w opakowaniach na napoje jednorazowego albo wielokrotnego użytku, o których mowa w załączniku nr 1a do ustawy, będących napojami, pobierana jest kaucja, która jest zwracana użytkownikowi końcowemu w momencie zwrotu odpowiednio opakowania objętego systemem kaucyjnym albo odpadu opakowaniowego powstałego z opakowania objętego systemem kaucyjnym";

-wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje - „rozumie się przez to przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach na napoje jedno- razowego albo wielokrotnego użytku, o których mowa w załączniku nr 1a do ustawy, będących napojami, z wyłączeniem sprzedaży bezpośredniej polegającej na dostarczaniu napojów w opakowaniach przez wprowadzającego bezpośrednio produkty w opakowaniach na napoje”;

-wprowadzający bezpośrednio produkty w opakowaniach na napoje – „rozumie się przez to przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach na napoje wielokrotnego użytku, o których mowa w poz. 3 załącznika nr 1a do ustawy, będących napojami, dokonującego wyłącznie sprzedaży bezpośredniej polegającej na dostarczaniu napojów w opakowaniach przez wprowadzającego bezpośrednio produkty w opakowaniach na napoje do miejsca ustalonego między tym wprowadzającym a nabywającym i jednocześnie odbieraniu przez tego wprowadzającego opakowań po produktach tego samego rodzaju, wprowadzonych do obrotu przez tego samego wprowadzającego”.

Okresy przejściowe 

Zgodnie z art. 11 niniejszej nowelizacji, ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 13 października 2023 r. Natomiast jak wskazano w art. 10 niniejszej nowelizacji „Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”. 

Wybierz obszar: Opakowania Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawniczka, ekonomistka. Ekspertka prawa żywnościowego i liderka projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorantka w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego. 
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.