Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Tymczasowe zmiany w urzędowej kontroli przedłużone

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Rozporządzeniem Komisji 2020/1341 tymczasowe środki mające zastosowanie w odniesieniu do urzędowych kontroli, ze względu na pandemię koronawirusa będą obowiązywały nadal. Jedną z najważniejszych zmian, które pozostały w mocy jest możliwość prowadzenia kontroli zdalnie. 

Na mocy przepisów rozporządzenia (UE) 2017/625, które weszło w życie z dniem 14 grudnia 2019 r., państwa członkowskie są zobowiązane do ustanowienia systemu kon­troli złożonego z właściwych organów wyznaczonych do przeprowadzania kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych. Jednakże ze względu na wybuch pandemii koronawirusa, dnia 30 marca 2020 r. uchwalono Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/466 w sprawie środków tymczasowych mających na celu ograniczenie ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt podczas określonych poważnych zakłóceń w systemach kontroli państw członkowskich z powodu choroby koronawirusowej (COVID-19). Celem niniejszego rozporządzenia było wprowadzenie szczególnych środków, które miały zapobiec powstawaniu poważnego ryzyka dla zdrowia pracowników właściwych organów kontroli. Jednocześnie wprowadzone środki zabezpieczające miały pozostać bez negatywnego wpływu na skuteczność urzędowych kontroli oraz na zapobieganie ryzyku dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin spowodowanemu przez zwierzęta, rośliny i ich produkty oraz na zapobieganie ryzyku dla dobrostanu zwierząt. Jednocześnie, konieczne było zapewnienie właściwego funkcjonowania jednolitego rynku w oparciu o prawodawstwo Unii dotyczące łańcucha rolno-spożywczego.

W pierwotnym brzmieniu przepisy rozporządzenia 2020/466 miały obowiązywać do 1 czerwca 2020 r., jednakże ze względu na sytuację epidemiologiczną w Unii i na świecie, termin ten był już kilkakrotnie przedłużany. Na mocy obecnie obowiązującej nowelizacji tj. rozporządzenia 2020/1341 z dnia 28 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/466 w odniesieniu do okresu stosowania środków tymczasowych, będą one miały zastosowanie do dnia 1 lutego 2021 r. (art. 6 rozporządzenia 2020/1341).

Istotną zmianą jaką wprowadziły tymczasowe przepisy była możliwość prowadzenia w wyjątkowych przypadkach urzędowych kontroli oraz innych czynności urzędowych przez jedną lub kilka osób fizycznych specjalnie upoważnionych przez właściwy organ na podstawie ich kwalifikacji, szkolenia i doświadczenia praktycznego. Osoby te powinny pozostać w kontakcie z właściwym organem za pomocą dowolnych dostępnych środków łączności, jak również są zobowiązane do stosowania się do instrukcji właściwego organu dotyczących przeprowadzania takich kon­troli urzędowych i innych czynności urzędowych. Oprócz tego, osoby wykonujące działania związane z ukż powinny działać w sposób bezstronny oraz być wolne od wszelkich konfliktów interesów w odniesieniu do kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przez nie wykonywanych (art. 3 rozporządzenia 2020/1341).

Drugim ważnym odstępstwem od dotychczasowego trybu prowadzenia kontroli jest możliwość jej przeprowadzenia w wyjątkowych przypadkach na elektronicznej kopii oryginału świadectw lub poświadczeń, lub na elektronicznym formacie świadectwa lub poświadczenia sporządzonym i przedłożonym w systemie TRACES, pod warunkiem że osoba odpowiedzialna za przedstawienie świadectwa urzędowego lub poświadczenia urzędowego przedłoży właściwemu organowi oświadczenie potwierdzające, że oryginał świadectwa urzędowego lub poświadczenia urzędowego zostanie złożony tak szybko, jak jest to technicznie możliwe. W takim wypadku organ bierze pod uwagę ryzyko nie­zgodności dotyczącej danych zwierząt i towarów oraz historię podmiotów pod względem przeprowadzanych wobec nich kontroli urzędowych i ich zgodności z przepisami (art. 4 rozporządzenia 2020/1341). 

Dodatkowo, w drodze wyjątku, kontrole i inne urzędowe czynności mogą być przeprowadzane:

a) w przypadku badań, analiz lub diagnostyki, które mają być przeprowadzane przez laboratoria urzędowe - przez każde laboratorium wyznaczone do tego celu na zasadzie tymczasowej przez właściwy organ;

b) w przypadku fizycznych spotkań z przedstawicielami i pracownikami podmiotów w kontekście metod i technik prze­prowadzania kontroli urzędowych (ujętych w art. 14 rozporządzenia 2017/625) – za pośrednictwem dostępnych środków porozumiewania się na odległość.

 

Wybierz obszar: Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego m.in. "Ewolucja polityki Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa żywnościw kontekście ochrony zdrowia ludzkiego", "Żywność ekologiczna a ochrona zdrowia ludzkiego", "The Common Agricultural Policy as an example of harmonization of law in the European Union". Dwukrotna beneficjentka stypendium dla najlepszych doktorantów Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.