Przejdź na stronę główną FoodFakty LinkedIn
Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

Przypomnij hasło Jeśli nie masz konta, Utwórz je
Napisz
Śledź nas na

Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Facebook X LinkedIn

Szczególne środki ws. afrykańskiego pomoru świń /ASF/ w Polsce

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Biznes, Prawo Żywnościowe

Afrykański pomór świń na terenie Polski rozprzestrzenia się cały czas. Z tego względu polski ustawodawca zdecydował się na ustanowienie środków zmierzających do ograniczenia roznoszenia choroby.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2021 poz. 1485) szereg zakazów i nakazów mających zastosowanie w różnorakich sytuacjach i okolicznościach związanych z występowaniem afrykańskiego pomoru świń. 

Ustawodawca polski, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 1) niniejszego rozporządzenia nakazał:

„a) utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

b) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych,

c) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego,

d) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych,

e) prowadzenie rejestru wjeżdżających na teren gospodarstwa środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne do- tyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm. ), zwanych dalej >>produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego<<, oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,

f) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,

g) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,

h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,

i) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonych wyłącznie do wykonywania tych czynności,

j) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,

k) uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie, l) wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni”. 

Jednocześnie, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2) niniejszego rozporządzenia, zakazano:

„a) karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszarów wymienionych w ust. 7 części II załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. UE L 129 z 15.04.2021, str. 1, z późn. zm.), zwanych dalej „obszarami objętymi ograniczeniami II”, oraz wymienionych w ust. 5 części III załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, zwanych dalej „obszarami objętymi ograniczeniami III”, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowa- no w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom,

b) wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszarów objętych ograniczeniami II i obszarów objętych ograniczeniami III, chyba że tę słomę podda- no obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem,

c) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,

d) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt”.

Dodatkowo, określono przepisy szczególne, np. dla gospodarstw, w których świnie są utrzymywane w systemie otwartym. Nałożono obowiązek wykładania mat dezynfekcyjnych oraz wskazano warunki jego realizacji w gospodarstwach znajdujących się na obszarach objętych ograniczeniami, które ustanawiane są na mocy odpowiednich przepisów prawa unijnego.

Na niektórych obszarach objętych ograniczeniami zakazano również:

- organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt z udziałem świń;

- prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub pośrednictwa w obrocie świniami, z wyłączeniem pośrednictwa bez wykorzystania obiektów budowlanych lub innych miejsc, będących w posiadaniu podmiotu prowadzącego taką działalność;

- dokarmiania dzików.

Przepisy rozporządzenia stosuje się do przypadków wystąpienia afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach położonych na terenie Polski. 

Pełen tekst rozporządzenia dostępny jest po adresem: 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001485/O/D20211485.pdf 


 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego jak efektywnie poszukiwać nowelizacji prawa żywnościowego i gdzie znaleźć aktualne wersje aktów prawnych? Zapisz się na szkolenie! 

https://foodfakty.pl/praktyczne-stosowanie-prawa-zywnosciowego-isap-eur-lex-wskazowki-dla-technologow-zywnosci-2 

Interesują Cię projekty zmian w prawie żywnościowym? Chcesz wiedzieć jakie nowelizacje szykują ustawodawcy w UE i w Polsce? Zapisz się na szkolenie, na którym dowiesz się, gdzie publikowane są projekty aktów prawnych!

https://foodfakty.pl/sledzenie-projektow-zmian-w-krajowym-oraz-unijnym-prawie-zywnosciowym  

Wybierz temat: Bezpieczeństwo żywności Prawo żywnościowe Przemysł mięsny

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

 • 03.09.2021

  Nowelizacja przepisów dot. higieny żywności pochodzenia zwierzęcego

  Zmieniono załącznik III rozporządzenia nr 853/2004, który określa wymogi szczególne dotyczące higieny żywności pochodzenia zwierzęcego. Nowe przepisy dotyczą m.in. produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa dzikich ssaków parzystokopytnych utrzymywanych w warunkach fermowych, możliwości uboju niektórych domowych zwierząt jednokopytnych w gospodarstwie pochodzenia oraz możliwości zatwierdzenia rzeźni polowych. 

   

  Czytaj więcej
 • 02.09.2021

  STOP ASF - kampania EFSA

  Ognisko ASF na danym obszarze lub w danym kraju może poważnie wpłynąć na przemysł wieprzowy, ponieważ prowadzi do wybicia dużej liczby trzody chlewnej, ograniczeń w handlu, i w konsekwencji znacznych strat finansowych.

   

  Czytaj więcej
 • 08.06.2021

  Ryzyko pojawienia się ASF – apel o przestrzeganie zasad bioasekuracji

  Zbliża się kolejny okres wzmożonego ryzyka pojawiania się ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwach utrzymujących świnie. Trwający sezon prac polowych sprzyja przenoszeniu wirusa ASF z lasów czy pól na teren takich gospodarstw. W Polsce w tym roku jak dotychczas odnotowano dwa ogniska tej choroby w stadach świń.

  Czytaj więcej

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.