Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Konsultacje publiczne - Rewizja globalnej strategii WHO na rzecz bezpieczeństwa żywności

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Światowe Zgromadzenie Zdrowia na 73. sesji w 2020 roku przyjęło rezolucję "Wzmocnienie wysiłków na rzecz bezpieczeństwa żywności". Rezolucja powstała z inicjatywy Unii Europejskiej. Przygotowania do przyjęcia dokumentu były jednym z punktów szeregu posiedzeń Grupy Roboczej Rady Unii Europejskiej do spraw Kodeksu Żywnościowego.

Podczas tych posiedzeń opracowano zapisy:

  • wzywające państwa członkowskie do aktywnego uczestnictwa w pracach Komisji Kodeksu Żywnościowego nad ustalaniem norm, jak również do wspierania wspólnych organów eksperckich WHO i FAO, poprzez między innymi udostępnianie ekspertów i danych; oraz do uwzględniania norm, wytycznych i zaleceń KKŻ przy opracowywaniu ustawodawstwa krajowego,
  • wzywające WHO do zapewnienia trwałych, przewidywalnych i wystarczających środków w celu zabezpieczenia terminowego doradztwa naukowego w zakresie bezpieczeństwa żywności dla Komisji Kodeksu Żywnościowego. 

Zapisy te zostały ostatecznie włączone do rezolucji. 

W związku z powyższym Punkt Kontaktowy Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO dla Polski działający w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zachęca do udziału w publicznych konsultacjach.

W rezolucji "Wzmocnienie wysiłków na rzecz bezpieczeństwa żywności" państwa członkowskie zwróciły się do Światowej Organizacji Zdrowia o aktualizację Globalnej strategii na rzecz bezpieczeństwa żywności w celu uwzględnienia obecnych i pojawiających się wyzwań, włączenia nowych technologii i innowacji. Uznano, że systemy bezpieczeństwa żywności w wielu państwach członkowskich są zagrożone i wymagają znacznej poprawy w zakresie ich kluczowych elementów, takich jak legislacja, egzekwowanie, nadzór, inspekcje oraz możliwości i zdolności laboratoryjne, mechanizmy koordynacji, reagowanie w sytuacjach kryzysowych oraz edukacja i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa żywności. Państwa członkowskie uznały również potrzebę włączenia bezpieczeństwa żywności do krajowych i regionalnych polityk w zakresie zdrowia, rolnictwa, handlu, środowiska i rozwoju. Państwa członkowskie zwróciły też uwagę na konieczność włączenia do strategii podejścia "Jedno zdrowie".

W odpowiedzi Sekretariat WHO, we współpracy z Techniczną Grupą Doradczą „Bezpieczniejsza żywność dla lepszego zdrowia”, przygotował projekt Globalnej strategii WHO na rzecz bezpieczeństwa żywności. Strategia ma służyć jako plan i wytyczne dla państw członkowskich w celu wzmocnienia ich krajowych systemów bezpieczeństwa żywności oraz promowania współpracy regionalnej i globalnej. Uznając, że bezpieczeństwo żywności to wspólna odpowiedzialność, docelowi odbiorcy strategii powinni również obejmować konsumentów, podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze, środowiska akademickie i badawcze, organizacje społeczne i inne organizacje międzynarodowe. 

WHO rozpoczyna konsultacje społeczne, aby dotrzeć do urzędników państwowych, organizacji społecznych, organizacji międzynarodowych, instytucji badawczych oraz zainteresowanych obywateli i interesariuszy z całego świata w celu zapewnienia, że treść strategii odzwierciedla doświadczenia, potrzeby i aspiracje społeczności międzynarodowej. Opinie zebrane podczas konsultacji publicznych zostaną uwzględnione przy rewizji strategii. 

Uwagi dotyczące projektu Globalnej Strategii WHO na rzecz Bezpieczeństwa Żywności należy zgłaszać za pośrednictwem platformy internetowej. Konsultacje publiczne kończą się 18 czerwca 2021 roku.

 

Źródło: IJHARS

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Inspekcje Państwowe

Autor: IJHARS

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn