Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Odwołanie od decyzji

Kategoria: Biznes, Prawo Żywnościowe

Po przeprowadzeniu kontroli i stwierdzeniu nieprawidłowości organ administracji może wydać decyzję, na podstawie której nałoży na kontrolowanego karę. 

Co może zrobić kontrolowany w przypadku, gdy nie zgadza się z nałożoną na niego karą?

W takiej sytuacji powinien złożyć odwołanie od tej decyzji. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji (art. 128 Kodeksu postępowania administracyjnego, dalej K.p.a.). Możemy przykładowo napisać odwołuję się od decyzji z dnia …. (tu wstawiamy datę decyzji), sygnatura akt ….. (każda decyzja powinna mieć sygnaturę akt) wydaną przez ….. (tu nazwa organu którą ją wydał) i złożyć podpis. Nie musimy uzasadniać naszego odwołania, tym niemniej sugeruję uzasadnienie odwołania, wskazanie z czym konkretnie nie zgadzamy się w wydanej decyzji lub wskazanie od jakiego elementu wydanej decyzji chcemy się odwołać. Co prawda organ odwoławczy, zgodnie z zasadą dwuinstancyjności postępowania, wyrażoną w art. 15 K.p.a., powinien rozpatrzyć sprawę od nowa, tym niemniej zawsze warto wskazać jakie błędy popełniono w postępowaniu przed organem I instancji. 

Odwołanie składamy do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Czyli jeżeli przykładowo składamy odwołanie od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych to organem odwoławczym będzie Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, ale odwołanie składamy do WIJHARS, który nasze odwołanie wraz z aktami sprawy i swoim stanowiskiem przekazuje do GIJHARS. Odwołanie składamy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

W tym miejscu należy wskazać, iż co do zasady, organ odwoławczy nie może nałożyć na nas wyższej kary niż nałożył na nas organ I instancji. Wynika to z art. 139 K.p.a. który brzmi: „Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny.” Gwoli wyjaśnienia takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko, ja sam przez ponad 25 lat doświadczenia spotkałem się z jedną taką sytuacją, lecz żadna z nich nie dotyczyła szeroko rozumianego prawa żywnościowego. 

Jaką decyzję może wydać organ odwoławczy? Organ odwoławczy może:

  1. utrzymać zaskarżoną decyzję w mocy (art. 138 § 1.1 K.p.a.)
  2. uchylić zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzec co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części. (art. 138 § 1.2 K.p.a.)
  3. umorzyć postępowanie odwoławcze (art. 138 § 1.3 K.p.a.)
  4. organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy. (art. 138 § 2 K.p.a.)

Wydanie decyzji przez organ odwoławczy kończy postępowanie administracyjne. Nie oznacza to jednak, że kończą nam się możliwości dalszego działania. Po wydaniu decyzji przez organ odwoławczy przysługuje nam prawo do wniesienia skargi na decyzję organu odwoławczego do wojewódzkiego sądu administracyjnego właściwego miejscowo zgodnie z siedzibą organu odwoławczego. Z kolei od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (art. 173 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dalej PPSA). 

W niniejszej publikacji nie będę opisywał postępowania przed sądami administracyjnymi ani przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, gdyż, sporządzenie skargi nie jest tak proste jak napisanie odwołania. Przykładowo art. 46 PPSA określa wymogi formalne jakie powinno spełniać każde pismo kierowane do sądu, a po drugie zgodnie z art. 175 § 1 PPSA każda skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Dlatego doradzam skorzystanie ze wsparcia fachowca.

________________________________________

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego kiedy warto odwoływać się od decyzji i w jaki sposób to zrobić? Chcesz wiedzieć jak powinna przebiegać kontrola w Twoim przedsiębiorstwie i jakie są Twoje prawa? Nie czekaj, zapisz się na szkolenie "Urzędowa kontrola krok po kroku" już dziś!

https://foodfakty.pl/szkolenie-urzedowa-kontrola-krok-po-kroku 

Wybierz obszar: Inspekcje Państwowe Prawo żywnościowe

Autor: Paweł Borek

Paweł Borek

Paweł Borek – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny. Pracował m.in. w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gdańsku, kancelariach prawnych, był szefem działu prawnego Spółki Irlandzkiej, która sprzedawała suplementy diety na terenie Europy.


Obecnie prowadzi kancelarię BOREKLegal, w ramach której doradza przedsiębiorcom działającym w branży żywnościowej. Reprezentuje klientów przed organami administracji (inspekcje sanitarne, inspekcje handlowe, IJHARS, UOKiK) a także sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa żywnościowego w prasie krajowej oraz zagranicznej (European Food and Feed Law Review). Członek Food Lawyers Network organizacji skupiającej prawników z całego świata zajmujących się prawem żywnościowym.

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.